Afghan Women's Network
AWN

Afghan Women's Network

ظرفیت سازی

واحد ظرفیت سازی شبکه زنان افغان، ظرفیت های زنان افغان را طوری ارتقا میدهد؛ که زنان بتوانند در کوتاه مدت، خود شان در بهبود وضع زندگی خود سهم گرفته، و نقش مهمی را در بازسازی کشور خود ایفا نمایند، و در دراز مدت، در احیای مجدد نهادهای دولتی سهم گیرند. شبکه زنان افغان فرصت ظرفیت سازی برای اعضای خود و سازمان های دیگر دولتی را، از طریق ارائه کمک های تخنیکی، افزایش آگاهی، بازدید ها و مسافرت ها، و برنامه های آموزشی در داخل کشور، فراهم میسازد.