Afghan Women's Network
AWN

Afghan Women's Network

اعلامیه مطبوعاتی شبکه زنان افغان پیرامون جنایت علیه رخشانه

براساس گزارش رسانه‌های ملی و بین المللی، دختر 19 ساله به اسم رخشانه به اتهام فرار از منزل با پسری به اسم محمد گل و اتهام فعل زنا، از سوی افراد مسلح غیر مسوول با جمع از اهالی منطقه به حالت فجیع سنگسار و پسر نامبرده دره زده شده است. این حادثه در منطقه ای غلمین، واقع مرکز چغچران ولایت غور به وقوع پیوست که بار دیگر زن افغان قربانی خشونت ناشی از جهل و نادانی گردید. 
شبکه زنان افغان این رویداد را تقبیح نموده و آنرا بدور از ارزش‌های دینی و حقوق بشری می‌خواند. این نخستین اتفاقی نیست که زنان کشور قربانی شکنجه‌های مردمان پلید می‌شوند، بلکه ما شاهد رویدادهای مشابه بوده ایم که ریشه در عدم رسیدگی درست به قضایا، ضعف حاکمیت دولت در تمام نقاط کشور و عدم تطبیق قانون که راه را برای اجرای محاکم صحرایی گشوده است دارد؛
پیشنهادات مشخص ما:

  1. از مقامات مسوول خواهانیم تا بگونه ای جدی مانع اجرای محاکم صحرایی گردند.
  2. از علمای دین می‌خواهیم تا عدالت رسمی افغانستان را در ارجحیت قرار داده و از صدور احکام غیر مسوولانه وخارج از دایره قضا جلوگیری نمایند.
  3. از تمام مردم افغانستان تقاضا می‌شود تا فرهنگ احترام به زنان را حفظ نموده و در صورت برخورد با این چنین رویداد، مانع اتفاق افتادن این اعمال ناشایسته و غیر انسانی گردند.
  4. از کمیسییون مستقل حقوق بشر و نهادهای ذیربط جدا تقاضا می‌شود که موقف مشخصی برای زدودن این رویدادها که حقوق زنان در آن نقض می‌شوند را اختیار نمایند
  5. از نهادهای عدلی و کشفی خواهانیم تا افراد ذیدخل این قضیه را که به ساد‌گی قابل شناسایی اند، دستگیر و تحت تعقیب عدلی قرار دهند .