Afghan Women's Network
AWN

Afghan Women's Network

اعلامیه مطبوعاتی

زنان افغانستان طی سیزده سال اخیر و از آغاز حکومت جدید وحدت ملی بدین سو دستآوردهای چشمگیری در عرصه های مشارکت سیاسی، اجتماعی، حقوقی و پروسه صلح و ادغام مجدد افغانستان داشته است. آنان همواره در صدد سهمگیری و موقف گیری برجسته در پروسه صلح بوده اند. ایجاد جرگه ها، انسجام زنان و سایر فعالیت های را که زنان برای آوردن صلح در کشور و تحقق آرمان مردم انجام داده اند را نمی توان نادیده گرفت. شبکه زنان افغان و سایر نهادهای مدنی دیگر فعالیت‌های چشمگیر را جهت ترویج فرهنگ صلح، مشارکت زنان در پروسه‌های صلح، همکاری در تهیه پلان عمل قطعنامه ۱۳۲۵ شورای امنیت سازمان ملل، ارتقای ظرفیت زنان برای اشتراک در پروسه‌های صلح، تنظیم و ایجاد کمیته‌های صلح زنان در ولایات‌، دادخواهی جهت شامل ساختن زنان در مباحثات صلح منطقوی و تجلیل و گرامیداشت از روز جهانی صلح را نیز انجام داده اند. با این همه شبکه زنان افغان ؛ زنان را به سهمگیری فعال در پروسه تامین صلح در کشور جدا تشویق و ترغیب کرده، از دولت مردان کشور جدا می طلبد تا نقش زنان را با مشارکت زنان در پروسه های صلح در کشور واضح و برجسته ساخته از نقش نمادین زنان در این پروسه ها جلوگیری نمایند.

چنانکه توانایی های زنان افغانستان بر همه مبرهن بوده و باید از توانایی های آنان در آوردن صلح در افغانستان نیز استفاده صورت گیرد؛ ازینرو شبکه زنان افغان خواهان مشارکت و سهم فعال زنان در شورای عالی صلح افغانستان است؛ زیرا بدون نیروی زن که بیش از نیم نفوس کشور را رقم میزند نمی توان به صلح پایدار و حقیقی دست یافت. شبکه زنان افغان بدین باور است که حضور زنان در روند مذاکرات صلح با مخالفان میتواند موثر تمام شود، و در آشتی مخالفان با حکومت سازنده است. نقش زنان در روند صلح نباید نمادین باشد، زیرا بدون حضور آنان رسیدن به موفقیت در راستای آوردن صلح مهال است.