Afghan Women's Network
AWN

Afghan Women's Network

زجر فرخنده زجر زنان در تاریخ !

شماره مسلسل(۲۸) 
مورخ: ۲۷/۱۲/۱۳۹۴
کابل - افغانستان
چنانکه شاهد هستیم از بدو رخداد پلید شهادت فرخنده تا کنون یکسال گذشت؛ رخدادی که همه مردم افغانستان و جهان را تکان و در سوگ نشاند. شهروندان کشور و حتا سایر جهانیان برای محکوم کردن این وحشت صدا بلند کردند، و در انتظار تأمین عدالت از سوی مسئولین بالاخص قوه قضائیه شدند. چون این قضیه از یک سو مصئونیت زنان در این خطه را برای آینده تضمین می کرد و از سوی هم نظم اجتماع را .
اما باتأسف که عدم رسیدگی و پیگیری قانونی این قضیه، تعلل زمانی، خلاهای قانونی در احکام محاکم ثلاثه، سهل انگاری، و حتی موجودیت نقض صریح، باعث این شد؛ تا عدالت هنوز تامین نشده و مردم باورمندی خویش را نسبت به قوه قضائیه کشور صلب نمایند. با آنکه در راستای دادخواهی برای این قضیه سران حکومت نیز متعهد بودند، ولی کمرنگی در تعهدات آنان کم و بیش هویدا شده است. 
صدور حکم محکمه ابتدائیه به شکل علنی برای این قضیه حکمی بود که سبب عدم رضایت اکثریت گردید و باعث شد تا طی کنفرانس های مطبوعاتی آنرا غیر عادلانه تلقی نمایند.
همچنان ابراز حکم محکمه استیناف یکباردیگر بی عدالتی را تکرار کرد و ما را وادار ساخت تا برای عدالت قدعلم نماییم، چنانچه مجالس هنگفتی را با تعداد زیادی از اراکین ومسئولین دولتی برگزار و به دادخواهی خویش ادامه دهیم.
باوجود شمولیت گروه از وکلای مدافع برای دفاع از این قضیه وحمایت فامیل شهید فرخنده بازهم توقع بر این بود که عدالت تامین، حکم بجا و قابل قبول همه صادر شود، ولی ستره محکمه چنین اقدامی نکرد. خواسته های زنان را نادیده و مجرمان را آنچنانکه سزاوار محکومیت بودند محکوم نکرد. 
با این حال زنان به فریاد دادخواهانه ای خویش برای تامین عدالت به قضیه ادامه داده و خواست های ذیل را اکیدا تقاضا می نمایند
پیشنهادات شبکه زنان افغان:

  • رسیدگی جدی و قانونی برای قضیه فرخنده و سایر قضایای خشونت 
  • تامین عدالت برای فرخنده و فرخنده ها ی دیگر 
  • افزایش دسترسی زنان به عدالت ازطریق ارگان های عدلی و قضایی
  • ایجاد میکانیزم مشخص برای رسیده گی قضایای خشونت در چوکات سه قوه دولت
  • ایجاد کمیته نظارتی جهت بررسی قضایای خشونت تحت اداره ستره محکمه درهماهنگی با وزارت های عدلیه و امور زنان و کمیسیون مستقل حقوق بشر
  • ایجاد محکمه اختصاصی منع خشونت علیه زنان 
  • شناسایی و افشایی حامیان خشونت ها چه در چار چوب نظام و چه در بیرون از نظام
  • دستگیری و محکمه کردن علنی عاملین و حامیان خشونت در هر مقام دولتی و غیر دولتی که قرار داشته باشند.