Afghan Women's Network
AWN

Afghan Women's Network

اعلامیه در اعتراض به معرفی نشدن یک زن به شورای عالی ستره محکمه

شماره مسلسل: (21)

جامعه مدنی افغانستان به ویژه نهاد های دادخواه برای رهبریت و مشارکت زنان  از سالیان متمادی خواستار تقرر حد اقل یک زن قاضی در شواری عالی ستره محکمه بودند.  اقدام حکومت وحدت ملی جهت معرفی قاضی انیسه رسولی  برای عضویت  در شورای عالی ستره محکمه گام موثری جهت بهبود وضعیت زنان در بخش قضایی و بهتر ساختن خدمات برای زنان ارزنده بوده است. ولی چنانکه ایشان نتوانستند رای اعتماد را از نمایندگان پارلمان بدست آورند، ازینرو ما نهاد های جامعه مدنی به دادخواهی های خویش در مورد ادامه داده وخواهان معرفی یک زن دیگر درین بست گردیدیم. همچنان به اساس تعهدات رئیس صاحب جمهور، رئیس صاحب اجرائیه و دفتر خانم اول به عملکرد مثبت ایشان در قبال سهم دهی زنان در بخش قضا را انتظار داشتیم.  

ولی باتأسف اطلاع حاصل نمودیم که خلاف انتظارهمه ، رئیس صاحب جمهور فردی را از طبقه ذکور به این سمت که برای زنان تخصیص یافته بود، به معرفی گرفته اند. این عمل ایشان از یک سو سبب از بین رفتن اعتماد زنان نسبت به تعهدات سران حکومت شده است، و ازسوی هم دلالت به عدم حمایت ایشان از مشارکت همه جانبه زنان در سطوح رهبری و تأمین عدالت میکند.

این درحالی است که زنانی ورزیده و باتجربه یی در زمینه وجود دارند که شایسته پیشبرد همچو امور میباشند و باید فرصتی برایشان فراهم میشد تا به ویژه برای زنان در قسمت دسترسی به عدالت،  مصدرخدمت گردند.

خواست های مشخص از سران حکومت وحدت ملی :

  • به اهمیت و اساسیت شمولیت یک زن در شورای عالی ستره محکمه دقیق بوده و به آن بپردازند.
  • خانم قاضی دیگری برای عضویت در شورای عالی قضا باید معرفی نمایند.  
  • به تعهدات خویش همیش پابند باشند.
  • در زمینه رشد حقوق اساسی و مشارکت فعال زنان در همه عرصه ها و به خصوص در قسمت دستررسی به عدالت توجه جدی نمایند.