Afghan Women's Network
AWN

Afghan Women's Network

خلاصه خط مشی : چرا زنان به عنوان مذاکره کندگان صلح/ سازنده گان صلح؟

مقدمه

زنان باری مسالمت امیز خوشونت را به اعهده دارد  با پیگیری د موکراسی وحقوق بشر به عنوان نیروهای حافظ صلح و تسهیل کنده گان امدادی، زنان حمایت خود را برای "کاهش ساختن خشونت مستقیم» به عنوان میانجی، مشاوران برای صحت بحشیدن برای ناراضی ها و پالسی گذاران راانجام دادن، زنان کار را  برای "انتقال روابط" و پرداختن به ریشه های خشونت  انجام داده است  و به عنوان مربیان و شرکت کنندگان در فرایند توسعه سازی زنان حمایت خود را با سهم داشتند به "ایجاد ظرفیت سازی برای جامعه و ملت خود انجام داده تا درگیری های خشونت امیزجلوگیری نمائید .  در فرآیندهای اجتماعی و تجارب تاریخی در مورید روابط  نابرابرها زنا کمک های را که منحصر به بینش فرد و ارزش هایی که زنان را به ساختار صلح می پیوند به صورت موثر انجام دادن . تحقیقات نشان می دهد که زنان افغان نمره عالی در مهارت های مفهومی دارد که  از ان جمله توانایی برای تجزیه و تحلیل وضعیت و تشخیص علت و معلول یاداورشده میتواند . این مجموعه مهارتها درساحه مودیران سطح ارشد برای برنامه ریزی،  ساختاری نهادها ، و چشم اندازها دراز مدت مورد نیاز است. مطالعه نشان داد که زنان افغان دیدگاه ها و چشم اندازهای متنوع در مورید مودیریت سطح ارشد دارد .[1].

شبکه زنان افغان می خواهد به مناسبت یادبود از "روز جهانی صلح" را توسط یک پیام قوی درمورید ورود و نقش زنان افغان به عنوان سازندگان صلح / مذاکره کنندگان صلح نشان دادن . باوجود اینکه زنان برای شمولیت و نمایندگی مثمیرخود سال ها تلاش ورزید  مگر هنوز هم به حیث نمانده کمتر باقی مانده است . شبکه زنان افغان به اساس این خط مشی  موضوعاتی که به روی میزبخث شده  بررسی  نموده و به گونه نمونه ها زنان راصلح آوران بین المللی یاد نموده . شبکه زنان افغان مخواهد تا نتایج بحث میزمدور که شامل بیش از 50 زنان از کابل وولایات در رابطه به چرا زنان به عنوان مذاکره کندگان صلح/ سازنده گان صلح به اشتراک کزاشتند. همانطور که راه حل های کلیدی تعیین نموده ، شبکه زنان افغان پیشنهاد پنج استراتژی برای گنجاندن زنان در مذاکرات صلح در این مختصره یاد اور میشود .

زنان و مذاکرات صلح: سابقه ای طولانی درمحرومیت

با وجود اینکه;  این یک واقعیت است که برابری بین زنان و مردان در قانون اساسی افغانستان تضمین شده و در کشوربرای باری اول طرح ملی خود به خاطر اجرای قطعنامه 1325 سازمان ملل متحد شورای امنیت دررابطه به زنان صلح و امنیت به راه اندازی شد ، تعهدات و اظهارات حکومت وحدت ملی  در برابر به  رویدادهای ملی و بین المللی افغانستان ساخته شده است، برجسته ترین ویژگی های گذشته و همچنین بحث کونونی صلح در افغانستان  به شکلی نابرابرها در مقابل حضوری زنان در پروسه صلح که، بیشرتوسط  مردان  نمایندگی میشود شوده است  .

اطلاعات بسیار محدود برای اندازه گیری پیشرفت در پروسه صلح  از سهمگرب شورای عالی صلح، صلح افغانستان وادغام مجدد در دسترس قراردارد. همچنین هیچ نوع از نمونه ها و درس های اموخته شده موجود نست که واضح سازد چگونه زنان در شورای عالی صلح (HPC) و شوراهای والیتی صلح (PPC)  همکاری نموده اند  تا نیازهای زنان در این شوراها مطرح نماید . به باوری کامل زنان درشورای عالی صلح و شورای ولایتی صلح به مشکیل میتو تا مذاکرات، مشاورها، وبه اشتراک گذاشتن اطلاعات و مهارت های لابی که توسط ان میتواند فشار و بازنمایی خود را انجام دهد واضیح نمائید.

حتی در جایی که پالیسی ها به صراحت برای حضور برابر بیشتر تماس بگیرید، نگرش نسبت به زنان اساسی جلوگیری از اجرای پالیسی ها، و فصاحت و بلاغت از واقعیت باقی می ماند حذف خواهند شد. در 7 جولای 2015، نماینده رسمی دولت وحدت ملی ملاقات با طالبان در پاکستان که برای اولین بار مذاکره صلح رسمی نامیده می شد. هفت عضو نماینده معرفی شده توسط حکومت وحدت ملی معرفی شده . هیچ یک از اعضای زنان از شورای عالی صلح ، شوراهای ولایتی صلح  و رهبران زن دعوت نه شدند..[2]

در افغانستان متاسفانه وضعیت امنیتی رو به وخامت است. سالهای 2014 و 2015 تا به امروز مرگبارترین سال برای مردم افغانستان در نظر گرفته شده است . در سال 2014، یوناما بالاترین تعداد مرگ و میر و صدمات زنان از خشونت های مرتبط با جنگ از سال  2009   زمانی که یوناما به مستند  ساختن تلفات ملکی اغاز و ثبت کرده است. پانصد و پنجاه و شش (556) حوادث ثبت شد که باعث تلفات 909 زنان (298 مرده  و 611 مجروح)، 21 درصد افزایش از سال  2013 بوده . در عین حال گزارش اواسط سال یوناما در مورد حفاظت از غیرنظامیان در درگیری های مسلحانه 23 درصد افزایش در تلفات زنان (559 تلفات زنان، متشکل از 164 مرگ و 395صدما ) داشتند.[3].

زنان افغان قربانیان ناامنی ها ، آسیب پذیرها ولی کمتر حمایت شده است . با توجه به این واقعیت که حکومت وحدت ملی به سختی آنها را برای نیازهای خود ، چالش هایی کی وی بان روبرو هستند و همچنان سهمگری انها  برا ادرس و اشکار نمودن به طور مستقیم یا غیرمستقیم افزایش نا امنی ها  و فرهنگ افراط گرایی مشورت نموده. پس از حمله شاه شهید  که حمله تکان دهنده بوده  که منجر به کشته و زخمی شدن افراد ملکی بیش از 450 نفر شده  رئیس جمهور محمد اشرف غنی شماری از مشاوره و بحثها در مورد موضع گیری حکومت وحدت مللی داشتند ولی بازهم زنان به کسرت  در این بحثهای مهم وجود دیده میشود.[4].

زنان افغان قربانیان ناامنی ها ، آسیب پذیرها ولی کمتر حمایت شده است . با توجه به این واقعیت که حکومت وحدت ملی به سختی آنها را برای نیازهای خود ، چالش هایی کی وی بان روبرو هستند و همچنان سهمگری انها  برا ادرس و اشکار نمودن به طور مستقیم یا غیرمستقیم افزایش نا امنی ها  و فرهنگ افراط گرایی مشورت نموده. پس از حمله شاه شهید  که حمله تکان دهنده بوده  که منجر به کشته و زخمی شدن افراد ملکی بیش از 450 نفر شده  رئیس جمهور محمد اشرف غنی شماری از مشاوره و بحثها در مورد موضع گیری حکومت وحدت مللی داشتند ولی بازهم زنان به کسرت  در این بحثهای مهم وجود دیده میشود .

درس های آموخته: تاثیر زنان بر روند صلح

  1. در یک کشورمرد سالار و فرهنگی متنوع مانند افغانستان، لابیگری و پیگیری برای مشارکت زنان در روند صلح، به عنوان یک معجزه و گام غیر ممکن محسوس میشود. نمونه های میانجیگری محلی و بین المللی رسمی و غیر رسمی وجود دارد، که در ایجاد صلح و مذاکره صلح زنان نقش خودرا بازی کرده اند. شبکه زنان افغان می خواهند که تعدادی زیادی را ازاین مثالها را به اشتراک گذاشتن و همچنان صدا را بالای حکومت وحدت ملی و متحدان بین المللی  نموده تا تجدید نظز دوباره به استراتژی خود را نسبت به روند صلح در افغانستان شوند .
  2.  یک زن سازنده صلح ، که عضویت در شورای ولایتی صلح در ولایت میدان وردک هم نداشت  به طور داوطلبانه حمانیت خود  از ایجاد صلح محلی میکوند . هنگامی که در این ولایت دو مکتب از دخترانه توسط شورشیان بسته میشود، وی و دیگر زنان محلی به شورشیان رسیدند و خواستار بازگشایی این مکاتب شدند. در حالی که زنان عضو شورای عالی صلح و شورای صلح ولایتی در ساختارهای رسمی به سختی راه برای مشاوره ومذاکرات غیری رسمی  با این افراد پیدا می کنید، زنان در خارج از این ساختار ها هست که حوادیث همچو به صورت روزانه تمرین می نمائید..[5]
  3. یکی دیگر زن، به سختی در ولایت نیمروز معلومات را حاصل نمودند و به طور مداوم وضعیت امنیتی  این ولایت را پیگیری نموده  تا شورشیان را شناسی و سعی  نمائید تا با آنها ضمینه ملاقات و مذاکره  را برای یک محیط صلح آمیز در این ولایت ایجاد نمائید.[6]  
  4. در جمهوری گواتمالا، زنان به طور قابل توجهی در مذاکرات سهم داشتند  که منجر به توافق صلح  1996 شد،  این یک واقعیت است که فقط دو زن  اشتراک در تیم های مذاکره ازبخش گواتمالا وحدت انقلاب ملی و دولت گواتمالا  داشتند  . مشارکت جامعه مدنی، از جمله گروه های زنان، به شدت از سوی سازمان ملل متحد و گروه های دوست که حمایت از مذاکرات می نمود تقویه میشود . ژان آرنو، نماینده ویژه دبیر کل برای گواتمالا و میانجی مذاکرات، برای در نظر گرفتن احزاب  به شکلی رسمی توصیه نگرانهای زنان  را تائید نمود . با وجود از عدم حضور نمایندگان زنان در میز صلح، توافق شامل تعدادی مهم در مورد برابری جنسیتی صورت کرفته.[7].
  5. در لیبریا، یک هیئت نمایندگی از هشت زن از فصل لیبریا شبکه صلح  زنان رودخانه مانو که رهبری روت سانو پری و ترزا لی شرمن درروند مذاکرات صلح در سال 2003 به عنوان ناظران رسمی  که قدرت به صحبت و یا رای دان نه داشت اشتراک کردند . در مرحله بعد، در آکرا، غنا، زنان لیبریا در ایجاد برنامه های صلح (WIPNET) نیز به شکل ناظرسهم داده شته بود ، اما آنها تاثیر بیشتری مخیث فعال صلح ، به هر دوحالت در طول چند ماه از بسیج اجتماعی بی قرار، و تظاهرات فیزیکی که مانع از نمایندگان بدون امضای توافقنامه صلح  خروج از سایت از مذاکرات میگردید. a[8]

.راه حل های کلیدی: پنج استراتژی برای ورود زنان در مذاکرات صلح

شبکه زنان افغان از حکومت وحدت ملی و جامعه بین المللی مخواهد تا برای یک بررسی کامل از ساختارهای رسمی  که نشاندهی از صلح  مکند  و ارزیابی عملکرد از اعضای فعلی شورای عالی صلح و شوراهای ولایتی که شامل هردو مردان و زنان مباشد و همچنان تغییرات لازم را در ساختار و اعضای این ساختارهای رسمی به روند شفاف، فراگیر ومتعادل جنس مباشد  انجام دهد . به منظور افزایش زنان مذاکره کنندگان در روند صلح، گسترش مشاوره و اطلاعات وهچنان شامل ساختن زنان به همان اندازه که مردان در بحث ها و تصمیم گیری های مربوط به روند صلح حضوردارد باید درنظر گرفته شود ، شبکه زنان افغان پنج استراتژی برای گنجاندن زنان در مذاکرات صلح پیشنهاد می نمائید. که شامل ان :

  1.  مشارکت مستقیم در میز مذاکره

این زمان است برای تعهد که به حقیقت مبدل شود و برای کلمات بر روی کاغذ و در سخنرانی ها  را به عمل تبدیل شود. ما می خواهم تا فرهنگ  تنبلی ، پارتی بازی، و یا نخبه گرایی را تضعیف نمایم . ما از حکومت وحدت ملی خواهان انتخاب شرکت کنندگان زنان در مذاکرات صلح آیندهستم که انخاب انها باید  بر اساس دانش از مسائل، مهارت های سخنرای، تصمیم گیری، مذاکره، میانجیگری، و مهارت های ساخنار اجماع  دا شته  باشتد  . 33 درصد از مذاکره کنندگان صلح باید زنان باشند. ما ازحکومت وحدت ملی میخواهم تا همکاری نزدیک با وزارت امور زنان، کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان، رهبران زن، ونهادها زنان در شناسایی زنان با تجربه و ماهر در ساحه زنان، صلح و امنیت به شکل یک مذاکره کنندگان از زنان متمرکز سازندگان صلح برای تعامل آسان از زنان در مذاکرات صلح باشد.

    2   وضعیت ناظر

گسترش مشارکت در مذاکرات صلح از طریق ناظر می تواند به زنان اجازه می دهد تا احزاب مذاکره از طریق یک مکانیزم رسمی تحت تاثیر قرارگیرد. همچنیناین ایجاد یک مکانیسم برای گروه انتخاب شده برای برقراری ارتباط اطلاعات در مورد فرایند به مخاطبان گسترده تر میکند. در مذاکرات  بعدی صلح حکومت وحدت ملی نیز باید نقش زنان ناظر برای رهبران زن خارج از ساختارهای رسمی بخاطر شمولیت و شفافیت روند تضمین نمائید. جامعه بین المللی باید این عمل  حمایت نماید تا دست اوردها  زنان متوانند با انها کومک شوند برای اشکار سختن خلاها و چالش هایی که ممکن حقوق زنان را به چالش مواجه نماید .

 

  3.  مشوره دهی

انیکه روند صلح به رهبری مردم و فراگیرباشد، ایجاد نمودن محیط قابل قبول برای زنان به اساس 50٪ ازتمامی نفوس افغانستان لازم به عمل می ائید [9], وهمچنان به حکومت وحدت ملی لازم است تا ایجاد یک مکانیزم مشوره دهی با یک برنامه اجراوئیو پایدار داشته باشد. این مشوره ها می تواند در قالب یک انجمن صلح، گفتمان و صداهای زنان که در آن روند صلح  مورد بحث قرار گرد،  تا ریشه های افراط گرایی توسط جوامع و به خصوص زنان رامشخص و تشویق به پیوستن به تلاشهای محلی برای دسترسی به شورشیان و شناسایی خانواده ها شان تا مذاکرات صلح را به صورتی محلی صورت گرد.[10]

 

  4.   ورکشاپهای حل مسایل

زنان باید مجهز با حقایق ، ارقام، آمار و نمونها و غیره شود تا مباحثات خود را به خوبی انجام دهد. زنان می توند مهارت های مفهومی که توانایی خود را برای تشخیص علت و معلول تقویت می کند به خوبی میتوانند توسعه یابد. حل مساله ها، آموزشی مهارتها و همچنان تبادل نشست ها برای زنهای سازگاری صلح که خارج ازشورای عالی صلح و شوراهای صلح ولایتی باشد باید پشتیبانی  ازجامعه بین المللی داشته باشد  . هنگامی که مذاکره کنندگان زنان صلح مشخص گردید، مشورها در جریان مزکرات باید صورت گیرد و پشتیبانی فنی توسط سازمان های بین المللی و دونرها به ویژه زنان سازمان ملل متحد به عنوان بخشی از ماموریت خود باید طراحی و پشتیبانی شود.

 

  5.  عمل گروهی

نمایندگان زنان از هر بخش، گروه و جامعه که باشد باید خود را بسیج و پیوستن به اقدامات فراگیر مربوط به مذاکرات صلح که در آن زنان به حیث مذاکره کنندگان صلح فراموشده  و یا نیاز به پشتیبانی دارد. سازمان های جامعه مدنی که رهبریت شان توسط زنان پیشبرده میشود باید مبارزات انتخاباتی و بلند بردن سطح آگاهی توسط جلسات برای زنان در سطح ریشی را طراحی کنند. سازمان های و جنبش های زنان را تشویق شود تا به توسعه یک برنامه اجرائی طویلول مدت،  طراحی کمپین برای رسیدگی به صلح و رسیدگی برای عضویت زنان در شورای عالی صلح و شوراها ولایتی صلح برای ارزیابی و سهمگری خود و به طور مشترک انجام دادن اقدامات لازم که ان را ضروری پنداشته میشود صورت گیرد . سازمان های زنان نیز تشویق شود تا به استفاده از تمام امکانات از رسانه ها (تلویزیون، رادیو، فیس بوک و توییتر، دادخواست آنلاین) به صحبت کردن در مورد نقش زنان به عنوان سازندگان صلح، نیاز به حضور زنان و تاثیر ان  استفاده موثر صورت گیرد .[11]

 

 


[1] Kaifi، B. A.، و مجتبی، B. G. (2011). زنان شرقی هند و افغانستان در مدیریت: یک تحقیق کمی در مهارت رهبری و تمایل خود را. مجله بین المللی بازرگانی و مدیریت، 6 (3)، 3-11.

 

[2] اولین جلسه مستقیم بین نمایندگان شورای عالی صلح (HPC) و طالبان، 2015 ژوئیه 15http://hpc.org.af/english/index.php?option=com_content&view=article&id=199:first-direct-meeting-between-the-representatives-of-the-high-peace-council-hpc-and-the-taliban&catid=2:news&Itemid=18

[3] هیئت معاونت سازمان ملل در افغانستان (یوناما) اواسط سال گزارش محافظت از افراد ملکی در منازعات مسلحانه سال 2015،http://unama.unmissions.org/Portals/UNAMA/human%20rights/2015/PoC%20Report%202015/UNAMA%20Protection%20of%20Civilians%20in%20Armed%20Conflict%20Midyear%20Report%202015_FINAL_%205%20August-new.pdf

[5] AWN میزگرد، 2015 سپتامبر 7

[6] Ibid 6

[7] Strategies for Policy Makers: Bringing Women into Peace Negotation, 2009, http://www.inclusivesecurity.org/wp-content/uploads/2013/05/Negotiations_FINAL.pdf

[8] UN Women, Women’s Participation in Peace Negotiations: Connections between Presence and Influence, 2010, http://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/03AWomenPeaceNeg.pdf

[10] AWN Round Table, 7 September 2015

[11] AWN میزگرد، 2015 سپتامبر 7