Afghan Women's Network
AWN

Afghan Women's Network

سند موقف نشست مقامات عالی رتبه در افغانستان

از آغاز حکومت وحدت ملی پیشرفت های چشمگیری در عرصه امنیت، اقتصاد، حقوق بشر و دیموکراسی، و همچنان حقوق زنان صورت گرفته است.

در جریان این سال (2015 میلادی) مشارکت سیاسی زنان و حضور آنان در سطوح حکومتی دستآوردهای قابل ملاحظه ای را به ارمغان آورده است. به گونه مثال تقرر چهار زن در مقام وزارت، نامزدی یک زن به حیث عضو در شورای عالی ستره محکمه، تقرر زنان در مقام والی، و تعهد حکومت برای سهم دهی زنان در بست های معنیت، ریاست، و سفارتخانه ها قابل یادآوری است.  

علاوه بر این دستآوردها، برای بهبود وضع زندگی زنان افغانستان نیاز به کارهای دیگری نیز است که باید صورت گیرد. به سطح کشور زنان زیادی دیده می شود که در زندگی آنان تغییرات ناچیزی نسبت به دوره طالبان محسوس می شود. تعداد زیادی زنان هنوزهم از مشکلاتیکه ریشه از ناامنی، خشونت، و تبعیض می گیرد رنج می برند. در نقاط دور افتاده کشور هنوزهم زنانی وجود دارد که از حقوق اساسی خویش مانند دسترسی به آموزش و پرورش، توجه به صحت، و حضور اجتماعی محروم اند. ازدواج اجباری و آزار اذیت جنسی در ساحات مختلف کشور به اوج خود رسیده است. عدم توجه جدی به مسایل بهداشتی در کشور باعث ازدیاد شمار مرگ و میر مادران و نوزادان نسبت به سایر کشورها شده است. زنان هنوزهم مظلوم ترین طبقه جامعه به شمار میرود؛ دسترسی به عدالت بار سنگینی است که مثال های آنرا میتوان در میکانیزم های غیر رسمی عدالت که زندگی روزمره زنان و دختران را به سطح قره و قصبات متاثر میسازد، دید.

نشست مقامات عالی رتبه در افغانستان (SOM) برای حکومت وحدت ملی فرصتی را مهیا میسازد تا طرح ها و تعهدات خویش را برای تطبیق چارچوب حسابدهی دوجانبۀ توکیو (TMAF) و توافقات صورت گرفته در کنفرانس لندن شریک سازد. همچنان این کنفرانس یک برنامه مهم برای جامعه بین المللی خواهد بود تا روی تعهداتی خویش در کنفرانس 2014 لندن ، و بحث روی برنامه های برای توزیع کمک ها تاکید مجدد شود. همچنان مشخصا تاکید بیشتر به تعهدات خویش برای حمایت و توانمندی زنان افغان صورت گیرد.

شبکه زنان افغان بدین باور است که دستآوردهای 14 سال اخیر برای پیشرفت زندگی زنان افغانستان وابسته به حمایت و کمک حکومت افغانستان و جامعه بین المللی است. در نشست سام دستآوردهای افغانستان را میتوان از پیشرفت های زنان مقیاس کرد. ما از حکومت وحدت ملی و جامعه بین المللی خواهان تعهدات بیشتر عملی، قابل اجرا و درازمدت در عرصه حمایت از توانمندی زنان در سراسر کشور هستیم.

ما همچنان تلاش ورزیده ایم تا دیدگاهای زنان افغان را مطابق ضروریات ایشان و راه های حل پیشنهادی برای آن در هشت حوزه خاص 1. حکومت داری خوب 2. صلح و امنیت 3. دسترسی به عدالت 4. مشارکت سیاسی 5. رشد اقتصادی 6. توجه به صحت 7. آموزش و پرورش 8. حمایت تمویل کنندگان برای حکومت وحدت ملی تقسیم کرد.

 1. حکومت داری خوب:
 • ازدیاد تقرر زنان به سطح تصمیم گیری در وزارت ها و ریاست های مستقل حکومت.
 • نیاز به انستتیوت مشوره ده برای زنان افغان شامل حکومت و جامعه مدنی است و در چارچوب ملی و بین المللی در عرصه پلان گذاری، تطبیق، و ارزیابی برای زنان افغان مشوره ده باشد، تا تضمین کننده مشارکت، شفافیت و حسابدهی باشد.
 • شامل سازی تعداد زیادی از زنان برای مبارزه با فساد اداری به هدف نتایج و تاثیرات آن. همچنان در کمیسیون مستقل نظارت و ارزیابی مشترک مبارزه با فساد اداری و مقام دفتر مبارزه برای زنان قابل مسئولیت و اختیارات داده شود.
 • ایجاد ستراتیژی ها و پیگیری جدی از تطبیق آن برای پایان هرنوع  تعیض اجتماعی علیه زنان.
 1. صلح و امنیت:
 • ایجاد میکانیزم حساب ده و استراتیژیک برای حصول اطمینان از تطبیق پلان عمل ملی افغانستان برای زنان، صلح و امنیت.
 • استخدام دوامدار، ادغام و افزایش نقش زنان در تصمیم گیری در قوای امنیتی ملی افغانستان.
 • تخصیص 25 در صد کرسی در شورای امنیت ملی برای زنان به هدف در نظرگیری جندر در پلان امنیت ملی.
 • ایجاد کمیته نظارتی شامل نمایندگان زنان پولیس و جامعه مدنی برای نظارت از استخدام و کارکرد روزمره پولیس محلی.
 • بازنگری کارکردهای شورای عالی صلح، که تمرکز آن روی ارزیابی از اشتراک زنان در پروسه صلح باشد. تحلیل ها باید خلاها را شناسایی کرده و تغییرات در ساختار شورای عالی صلح را پیشنهاد کند تا در اطمینان از استخدام زنان قابل و متجرب کمک کند.
 1. دستری به عدالت :
 • حمایت از استراتیژی ها و طرح های مشخص برای نظارت از تطبیق قانون منع خشونت علیه زنان
  • حمایت از میکانیزم های که قانون خانوادگی را تصویب و تطبیق نماید وهمچنان خوشونت ها را به سطح خانوادگی و اجتماغی شناسایی نمائید .
  • تصویب و تطبیق قانون خانواده برای کاهش خشونت های خانوادگی و اجتماعی علیه زنان؛
  • حمایت جدی و گام های عملی  برای تصویب و تطبیق مقررهء منع تبعیض علیه زنان و  همچنان حفاظت و مصونیت زنان و دختران از آزار و اذیت ها و خشونت های جنسی و جنسیتی در نهادهای دولتی، معارف، تحصیلات عالی، اماکن عامه تضمین گردد.
  • پیگیری جدی عدلی مرتکبان خشونت علیه زنان و آزار و اذیت جنسی، افزایش قضات زن در سطح ولایات، ایجاد محاکم منع خشونت علیه زنان در سطح ملی و تاسیس خانه های امن برای حمایت از متضررین هر نوع خشونت در تمامی ولایات کشور. 

·         حمایت جدی و گام های عملی  برای تصویب و تطبیق مقررهء منع تبعیض علیه زنان و مقررهء جلوگیری از آزار و اذیت جنسی در برابر دختران و زنان، تا از هر نوع تعبیض و حرکت منفی در برابر زنان در سطح کشور جلوگیری صورت گیرد.

 1. مشارکت سیاسی زنان: 
 • حمایت سیاسی و دپلوماتیک از دادخواهی نهادهای مرتبط به مسایل زنان، جهت اصلاح قانون انتخابات، برای مشارکت زنان در کرسی های شورای ولایتی به 25 فیصد افزوده شود .
 • افزایش و سهم دهی زنان به حد اقل 30 فیصد در سطوح رهبری و کرسی های حکومت و قضا با نظر داشت نظریات و پیشنهادات شان.
 • حمایت از مشارکت زنان در تمام سطوح تصمیم گیری ملی ، منطقوی و بین المللی توسط فشارها دیپلماتیک و کمک های مالی در صورت ضروت .
 •  تقویت بیشتر از ایجاد شبکه های زنان برای آموزش و همکاری منطقه ای (شامل سازی زنان در سیاست و دولت)

                 

 1. توسعه اقتصادی :
 •   شبکه سازی و پیوند زنانِ تجارت پیشه با دولت، سکتور خصوصی و نهادهای جامعه مدنی؛
 • رشد و ایجاد فرصت های آموزشی و تربیتی برای زنان متشبث (آموزش های حرفوی و تخنیکی)؛
 • اجرای طرزالعمل های اقتصادی با درنظرداشت نیازمندی های جنسیتی برمبنای رشد و توسعه اقتصادی  شهری، روستایی و منطقه ای؛  
 • حمایت از برنامه های که ورود زنان را برای بازار کار ساده می سازد.
 • تطبق از پروسه اقتصادی با درنظرداشت خواستهای جنسیتی به اساس رشد اقتصاد شهری ، و به دور ازشهر و منطقوی

 

 1. دسترسی به صحت :
 • تقویت و توسعهء مراکز صحی برای زنان در سطح ولایات؛
 •  تخصیص  بودجه برای صحت باروری و جلوگیری از مرگ و میر مادران؛
 • ایجاد بیمه های صحی برای زنان به خصوص بیمه های خاص انواع سرطان ها؛
 • ارزیابی و بهبود کیفیت خدمات صحی و روانی برای زنان؛
 • عرضهء خدمات با کیفیت صحی، روانی اجتماعی برای زنان.

دسترسی به معارف :

 •   مشارکت زنان در تصمیم گیری ها و مدیریت های آموزشی و علمی؛
 •   افزایش دسترسی زنان به آموزش و پرورش های حرفوی و تعلیمی؛
 • ایجاد فرصت های آموزشی برای زنان معلول؛
 • توسعهء امکانات سواد آموزی، تحصیلات عالی و کسب مهارتهای آموزشهای تخصصی برای زنان؛
 • رشد و ارتقای ظرفیت معلمین مسلکی زن در سرتاسر کشور؛

 

 1.  تعهدات جامعهء جهانی درخصوص کمک ها به حکومت افغانستان :
 •  تخصیص بودجه بر اساس جنسیت برای تقویت زنان درسطح وزارتها ؛
 • برنامه ریزی، مشاوره و تمویل برنامه های حمایوی زنان، برای نهادها و فعالین حقوق زن برای طرح برنامه های مفید، موثر و طویل المدت در سرتاسر کشور؛
 • حمایت و شمولیت نماینده های زن در تمویل، تطیبق و نظارت از برنامه های که مرتبط به زنان است برای شفافیت و تطبیق چهارچوب حسابدهی متقابل؛
 •  مشروط ساختن بودیجه ها به دولت افغانستان بنابر حمایت و تقویت برنامه های مرتبط به جندر، تقویت عدالت رسمی با توجه ویژه برای ازدیاد قضات زن، وکلا و سارنوالان و تطبیق قوانین که از حقوق زنان حمایت می کنند.