Afghan Women's Network
AWN

Afghan Women's Network

افزایش تلفات غیر نظامیان، افزایش ناامنی ها و نگرانی ها

اعلامیه شبکه زنان افغان
 کابل - افغانستان


شبکه زنان افغان حملات  مرگ بار و تروریستی را که باعث کشته و زخمی شدن شمار زیادی از هموطنان بی گناه ما  به ویژه زنان و کودکان و دانشجویان اکادمی پولیس گردیده، شدیدا تقبیح میکند. 
این دقیقا در حالی اتفاق می افتد که گزارش شش ماه اول سال 2015 میلادی یوناما؛ در پیوند به حفاظت افراد ملکی در تنش های نظامی اعلام کرده، که تعداد تلفات را 4921  نفر ملکی در نیمه اول سال 2015 میلادی نشان می دهد. شبکه زنان افغان از وقوع رخدادهای اخیر شاه شهید و اکادمی علوم نظامی پولیس که تلفات ملکی و نظامی را به همراه داشت شدیدا متاثر و اندوه گین شده است. این حملات نتنها باعث از بین بردن زندگی مردم، خانواده و متعلقات آنان شده است، همچنان وحشت و ترس نهایت زیادی را در دل و فکر شهروندان پیدا نموده  و نیز باعث ایجاد فضای بی ثباتی میان مردم شده است. 
به باور ما، برنامه ریزی موثر در ساختارهای امنیتی، شناسایی و پیگرد ستون پنجم دشمن توسط نیروهای امنیتی کشور با هماهنگی مردم از نیازمندی های اولیه است؛ تا از همچو حوادث پیش گیری شود. 
شبکه زنان افغان از حکومت وحدت ملی، جامعه جهانی، نهادهای ملل متحد و سایر نهادهای ذیربط  می خواهد تا اقدامات زیر روی دست گرفته شود:
1. حکومت وحدت ملی میکانیزم حمایوی سریع و پاسخ ده را ایجاد کند تا خدمات همچو سرپناه، غذا، دارو و سایر نیازمندی ها را برای قربانیان حادثه شاه شهید و حوادث مشابه فراهم سازد. 

2. حکومت وحدت ملی باید با خانواده های محصلین اکادمی پولیس، که فرزندان خویش را از دست داده و یا مجروح شده اند مورد رسیدگی و تفقد قرار دهد. 
3. تمویل کنندگان بین المللی باید کمک های سریع  را از مجاری خویش و یا نهادهای مدنی برای قربانیان حمله شاه شهید فراهم سازند.

4. نهادهای بشردوستانه و سایر نهادهای جهانی که دارای منابع مالی اولیه یا عاجل و میکانیزم حمایوی اند باید سریعا زمینه خدمات سرپناه، غذا و دیگر نیازمندی های قربانیان حمله شاه شهید را فراهم سازند.

5. نهادهای جامعه مدنی باید از قربانیان حمله شاه شهید دیدار نموده، و به قربانیان اطمینان دهند نمایندگی آنان در حکومت برای آنان کمک  و دادخواهی نمایند.

6. نیروهای امنیت ملی افغانستان از طریق رسانه ها جهت اطمینان از کنترول حملات به مردم صحبت نمایند. این میتواند نگرانی های روحی شهروندان که اراده ترک کشور را دارند تغییر دهد.