Afghan Women's Network
AWN

Afghan Women's Network

اعلامیه مطبوعاتی پیرامون شمولیت زنان درمذاکرات صلح

 

شماره مسلسل (۱۶)

کابل- افغانستان

به اساس تأکید و تعهد جلالتمآب رئیس جمهورکشور،مبنی بر شمولیت زنان در پروسه مذاکرات صلح ، و نیاز مبرمی که درین زمینه وجود دارد ، ما خواهان اشتراک فعالانه زنان افغان درین پروسه میباشیم .

شبکه زنان افغان منحیث نهادی که همواره درین راستا فعالیت های گوناگونی چون تشویق وترغیب زنان برای عضویت در دفاتر ولایتی و مرکزی شورای عالی صلح ، اشتراک در کنفرانس های ملی و بین المللی صلح، همکاری در تهیه پلان عمل قطعنامه ۱۳۲۵ شورای امنیت سازمان ملل، ارتقای ظرفیت زنان برای اشتراک در پروسه‌های صلح، تنظیم و ایجاد کمیته‌های ولایتی صلح ، دادخواهی جهت شامل ساختن زنان در مباحثات صلح منطقوی ، تجلیل و گرامیداشت از روز جهانی صلح.و تهیه طرح ها در مقطع های مختلف برای این پروسه، را انجام داده است ، از عدم حضور زنان درین پروسه بسیار نگران میباشد .

زیرا زنان افغان از یک سو  به حیث قشری که بیشترین اضرار جنگ در کشور را متحمل شده اند و از سوی هم از لحاظ عدم شمولیت و طرف واقع شدن در جنگ ، میخواهند که درین مذاکرات شامل گردند تا پروسه به شکل شفاف ،آشکارو در آگاهی همه مردم انجام شود .

ما زنان افغان خواهانیم تا نماینده زنان در این پروسه از میان اجتماع زنان بوده و نماینده گی مستقل از زنان افغان داشته باشد نه اینکه بنابر مصلحت های سیاسی و حمایت از افراد به شکل جانبدارانه عمل نماید.

در اخیر یکیار دیگر تاکید مینمائیم تا حکومت وحدت ملی در زمینه معرفی نماینده زنان و اشتراک زنان در این پروسه ،توجه جدی مبذول بدارند.