Afghan Women's Network
AWN

Afghan Women's Network

دادخواه برای رهبریت و مشارکت زنان از سالیان خواستار تقرر حد اقل یک زن قاضی در شواری عالی ستره محکمه

شماره مسلسل (۱۴)

کابل افغانستان

جامعه مدنی افغانستان به خصوص نهاد های  دادخواه برای رهبریت و مشارکت زنان  از سالیان خواستار تقرر حد اقل یک زن قاضی در شواری عالی ستره محکمه بودند.  اقدام حکومت وحدت ملی جهت معرفی قاضی انیسه رسولی   برای عضویت  در شورای عالی ستره محکمه  قدم موثر برای بهبود در سکتور  قضایی و بهتر ساختن خدمات این بخش برای زنان بود.  قضاوتیار انیسه رسولی، بانی و رئیس اجتماع قضات زنان در افغانستان است که از رشته قضایی و سارنوالی پوهنځی حقوق و علوم سیاسی فارغ و نزدیک به سه دهه در عرصه قضا کار کرده است.خانم رسولی از سال ۱۳۷۵ خورشیدی به این سو به عنوان قاضی دیوان امنیت عامه، رئیس محکمه ابتداییه اطفال و بعد از آن به حیث رئیس دیوان استیناف اطفال تعیین شده بود که تا نامزدی وی از جانب رئیس جمهور غنی در عضویت شورای عالی قضات در سمت ریاست دیوان استیناف کار می کرد.
دیروز پروسه   اخذ رای اعتماد از اعضای قوه مقننه ارجاع شد ، اما بایأس زیاد معلوم شد که قاضی انیسه رسولی با اخذ 88 رای تایید، 83 رای رد، 12 رای سفید ، 7 رای باطل و کمبود فقط۸ رای نتوانست رای اعتماد به دست آرد .
با وجود اینکه گرفتن 88 رای تایید ، یک موفقیت بزرگ برای قاضی انیسه رسولی و یک دستاورد بزرگ برای سایر زنان افغان است ،ولی کمبود رای  توسط نماینده گان مردم  عدم حمایت و تعهد این نماینده گان را در قبال دموکراسی و مشارکت فعال و قوی زنان در عرصه عدالت نشان میدهد.برخورد تبعیض آمیز نماینده گان مردم به خصوص زنان تکان دهنده است. زنان که با رای مردم به خصوص رای زنان به قدرت رسیده اند یک بار دیگر متاسفانه عدم حمایت و اتحاد خود را با زنان در افغانستان با ندادن رای اعتماد به اثبات رساندند. رد نمودن اشخصاص مسلکی  وبا تعهد بدون کدام دلیل قانع کننده توسط وکلای پارلمان سو استفاده منفی از قدرت این افراد است که متاسفانه در همچنین مواقع ضربه سنگین را به پیشرفت و ترقی مردم به خصوص زنان میرساند.
ما از حکومت وحدت ملی جهت معرفی قاضی انیسه رسولی سپاس گذار هستیم. در حین حال تقاضامندیم تا خانم قاضی دیگری برای عضویت در شورای عالی قضا معرفی گردد. ما همچنان از نماینده های مردم در پارلمان افغانستان میخواهیم تا از عضویت یک خانم در شورای عالی قضا با دادن رای اعتماد حمایت نمایند.ما خواهان توجه جدی و حمایت وکلای پارلمان زن هستیم. حمایت شما تعهد و صداقت شما را در مقابل زنان در افغانستان نشان میدهد. شما با تشویق همکاران ذکور تان در خانه ملت و با دادن ۶۹ رای به کاندید جدید نام خود را در تاریخ افغانستان توسط شمولیت یک زن در شورای عالی قضا ثبت خواهید نمود.