Afghan Women's Network
AWN

Afghan Women's Network

پلان عمل ملی افغانستان برای تطبیق قطعنامه 1325 شورای امنیت سازمان ملل متحد

شبکه زنان افغان طرح تطبیق پلان عمل ملی را که به اساس قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل متحد 1325 در مورد زنان صلح و امنیت طرح گردید بود  به حکومت وحدت ملی، وزارت امور خارجه، رهبران و فعالان حقوق  زن مبارک باد میگوید.

طرح رسمی تطبیق پلان عمل ملی از سوی جلالتماب ریس جمهور محمد اشرف غنی یک دست آورد مهمی است که تعهدات حکومت وحدت ملی را در خصوص اجندای زنان صلح و امنیت نشان میدهد.

طرح تطبیق این پلان به عنوان سر آغاز پاسخدهی برای وزارتخانه ها، نهاد های مستقل، ولایت ها و نهاد های جامعه مدنی پنداشته میشود.

از آنجائیکه زنان صلح و امنیت یکی از اولویت های راهبردی شبکه زنان افغان میباشد، این شبکه  به عنوان یک شبکه پیشتازبر اجندای زنان صلح و امنیت تاکید ورزیده، و نقش کلیدی را در تطبیق قطعنامه 1325 شورای امنیت سازمان ملل متحد، راه اندازی برنامه های آگاهی دهی ، ارتقا، ظرفیت و ارائه خدمات تخنیکی و حمایوی منحیث عضو کمیته فرمان و عضو کمیته تخنیکی انکشاف پلان عمل ملی و تهیه گزارشات تحقیقی و نظارتی از تطبیق قطعنامه 1325 شورای امنیت سازمان ملل متحد دارد.

شبکه زنان افغان از سال 2010 بدینسو قادر به تهیه گزارش های سالانه نظارتی از تطبیق قطعنامه  1325 شورای امنیت سازمان ملل در افغانستان  بوده ،لابی و دادخواهی جهت تثبیت نقش خانمها در شورای صلح ولایتی، ارتقآظرفیت تخنیکی برای اعضای اناثیه شورای صلح و لایتی و تهیه گزارش از نظارت بر امنیت زنان در مرحله انتقال امنیتی، ایجاد کمیته های صلح که در آن نماینده گان زن در فضای باز در مورد صلح بحث کنند، حل مذاکرات و منازعات و غیره، از فعالیت های کلیدی این شبکه میباشند.

شبکه زنان افغان همچنان نقش کلیدی و بسزایی را در ارایه مشاورت ها در امورات ولایتی جهت انکشاف پلان عمل ملی در هشت زون ایفآ نموده است.

شبکه زنان افغان مصمم است که تعهدات خویش را جهت تطبیق شفاف و موثر اولین پلان عمل ملی در مورد زنان صلح و امنیت  چنین اعلام نماید:

  1. شبکه زنان افغان به عنوان نماینده رسمی جامعه مدنی در کمیته راهبردی و فنی تلاش های خویش را جهت تطبیق پلان عمل ملی ادامه خواهد داد.
  2. شبکه زنان افغان در تهیه گزارشات سالانه نظارت از تطبیق قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل متحد مشخصآ در ارتباط با تطبیق پلان عمل ملی سعی و تلاش خواهد کرد.
  3. شبکه زنان افغان خواهان گسترش حمایت تخنیکی و ظرفیتی خویش در کابل و  درسطح ولایات از طریق ادفاتر ساحوی و اعضای  خویش برای اطمینان از تطبیق موثر پلان عمل ملی در مورد زنان صلح و امنیت میباشد.
  4. در حالیکه شبکه رییس جمهور را در مورد تخصیص بودجه خاص برای تطبیق پلان عمل ملی 1325 تشویق مینماید، همچنان به سمع جامعه جهانی میرساند تا در اختصاص بودجه ویژه اقدام فوری نمایند.
  5. از وزارتخانه ها نیز تقاضا داریم تا پلان عمل ملی را با بخش های مربوط خویش بمنظور بلندبردن آگاهی کارمندان شان  شریک ساخته جهت تطبیق آن اقدام فوری نمایند.