Afghan Women's Network
AWN

Afghan Women's Network

مشاهدات نهادهای جامعه مدنی از جریان محکمه علنی فرخنده

شماره مسلسل  10

کابل افغانستان

 فعالان ونهاد های جامعه مدنی افغانستان، همانگونه که بارها تاکید کرده اند، خواهان بررسی همه جانبه و  محاکمه عادلانه متهمین قتل فرخنده هستند. با آنکه نفس برگزاری دادگاه، برای مردم افغانستان مایه امیدواری است، اما در نحو ی برگزاری جلسات دادگاه ، ما متاسفانه شاهد موارد نگران کننده یی بودیم که عدم رسیدگی فوری به آن، سلامت دادگاه و چگونگی تامین عدالت را آسیب خواهد زد. 

1. عدم رسیدگی جدی به اتهاماتی که علیه مسولان امنیتی شهر کابل در زمینه غفلت در اجرای وظیفه وجود دارد، مایه نگرانی ما است. اگرچه بازداشت 19 مامور پولیس در این قضیه می تواند به جوابگویی نیروهای امنیتی در قبال اتهام غفلت در اجرای وظیفه کمک کند، اما دادگاه نباید سهم مسولان ارشد امنیتی شهر کابل و فرماندهی پولیس را در کوتاهی در انجام وظیفه شان نادیده بگیرد. علاوه بر افراد بازداشت شده، مسولان ارشد امنیتی شهر کابل نیز باید به شکل مساویانه پاسخگو قرار داده شوند.

 

2. در حالی که از تلاش نیروهای امنیتی برای بازداشت 49 متهم استقبال می کنیم، اما باور داریم که عدالت تا زمانی به شکل همه جانبه اجرا نخواهد شد که همه افراد متهم بازداشت و در برابر دادگاه حاضر شوند. ما اکیداً خواهان توجه جدی نیروهای امنیتی در زمینه بازداشت آنعده از متهمانی هستیم که در ارتباط به قضیه قتل فرخنده، هنوز فراری هستند.

3. از آنجاکه یکی از شرایط  محکمه عادلانه موجودیت وکیل مدافع میباشد ،وبا وجود اینکه مطابق قانون اجراات جزایی متهمین که جزای جرم مورد اتهام بیشتر از 5 سال باشد باید از حق داشتن وکیل مدافع بهره مند باشند. زیرا  ما باور داریم که وکیل مدافع در این قضیه، می تواند زمینه را برای شفافیت بیشتر روند دادگاه فراهم کند.

5. با وجود اینکه مطابق قانون اجراات جزایی، هیچ کسی حق ندارد در جریان جلسه دادگاه، با خود اسلحه حمل کند، اما در جریان محکمه ما شاهد موجودیت اشخاص مسلح در داخل اتاق دادگاه بوده ایم. از مسولان قضایی جداً خواهشمندیم تا به این تخطی رسیدگی کنند.  

در پایان، یک بار دیگر تکرار می کنیم که ما خواهان اجرای عدالت برای فرخنده هستیم و این عدالت، تا زمانی تامین نخواهد شد که دادگاه از شفافیت لازم برخوردار بوده و برخورد حرفه یی با قضایا انجام بدهد. همچنین قابل یادآوری است که شهروندان افغانستان و فعالان جامعه مدنی، جریان جلسات دادگاه را با دقت دنبال کرده و تاکید می کنیم که هیچ گونه کوتاهی دادگاه در تامین عدالت واقعی برای فرخنده از دید پنهان نخواهد ماند.