Afghan Women's Network
AWN

Afghan Women's Network

قطعنامه شبکه زنان افغان مبتنی برکاهش انواع خشونت علیه زنان در ولایت هرات

شماره مسلسل ۱۰

هرات – افغانستان
۰۴/۲/۱۳۹۴          


جناب محترم سرپرست مقام ولایت هرات!
انواع خشونت علیه زنان  درتمام افغانستان بالاخص  در حوزه غرب و خاصتاً درولایت هرات به تدریج  تبدیل به یک پدیده ی معمولی و تکراری  شده است . و هر قضیه ی که اتفاق میافتد پیش ازینکه دلی برایش نگران شود به باد فراموشی سپرده میشود. و هیچکسی فکر نمیکند که میشد این اتفاق برای یک زن نمی افتاد اگر اجباراً او را وادار به ازدواج نمیکردند.اگر در سنی ازدواج میکرد که میتوانست عاقلانه تصمیم بگیرد ، اگر سواد میداشت. اگر در مکانهای دینی جوانان و بزرگان تشویق به حمایت از زنان خوانواده میشدند و راه برخورد عاقلانه با اعضای خانواده را از احادیث نبوی میآموختند. اگر اعتیاد دامنگیر جوانان ما نمیشد، اگر افراد جامعه به آسانی از مالکیت سلاح های متنوع برخوردار نمیبودند، و متاسفانه  صد ها اگر دیگر که اگر نمیبود زندگی مادران , خواهران و دختران این مرز و بوم هرگز این چنین نبود. !
آری , امروز این همایش رسانه ی را برگزار کرده ایم تا این قطعنامه امیدی باشد بپیوست هزاران اعلامیه های دیگر برای منع خشونت علیه زنان در افغانستان خاصتاً ولایت هرات باستان. بناءً از جریان سخنرانیهای امروز توسط مسئولین دولتی و غیر دولتی  مستحضر شده ایم و خود نیز میدانیم که  در سالی که گذشت شاهد شدید ترین اعمال خشونت علیه زنان در حوزه غرب از جمله  ولایت هرات بوده ایم که به بعضی ازین قضایا از طرف پولیس و نهاد های عدلی قضائی کماکان رسیدگی شده است.  ولی هستند آنعده از عاملین و عوامل  خشونت که این ارگانها نیز موفق به دستگیری آنها  و یا شناسائی آن عوامل نشده اند و این عدم موفقیت  حاکی ازین قبیل چالشها است:
1. حمایت و فرار دادن عاملین خشونت توسط  بعضی ازافراد زورمند ویا نا آگاه  از حقوق زنان
2.  عدم توجه خاص در پیگیری قضایای قربانیان خشونت
3. عدم تمرکز جدی امامان مساجد درارشادات شان بمردم جهت حمایت از حقوق اسلامی و مدنی زنان در حوزه دین و واقعیت
4. ضعف  انسجام و بی مسئولیتی اکثر  نهادهای مدنی  برای دفاع از حقوق زنان یا بلند نمودن صدا برای دفاع از قربانیان خشونت
5. کمرنگ نشان دادن قضایای خشونت  توسط بعضی ازگانهای ذیربط  دولتی  و جلوگیری از دادن یک آمار دقیق به رسانه ها و دیگر نهاد ها
6. عدم موجودیت یک طرح و پلان چاره ساز برای رشد اقتصاد  زنان
7. حاکم بودن سنت ازدواج های قبل از وقت واجباری  و عدم توجه جدی دولت  به این پدیده
عوامل بالا  سبب شده است تا دامنه ی خشونتها در عرصه اجتماعی، مکاتب، پوهنتون , خانواده با زنان و دختران وحتی اطفال بدون تردید همچنان گسترده تر گردد.
طبق بر رسی ها و تحلیل اکثر کارشناسان دلایل عمده خشونت علیه زنان در حوزه غرب و خاصتاً در ولایت هرات  که به کرار هم گفته شده است ازین قرار است:
1. ازدواجهای اجباری و عدم توجه والدین و یا اولیای فامیل به آینده ی فرزندان شان
2. عدم توجه ادارات تعلیم و تربیه به تربیت و پرورش سالم نونهالان کشور
3. فساد اداری
4. عدم توجه جدی به جلوگیری از اعتیاد به مواد مخدر
5. عدم دسترسی زنان به پروژه های عام المنفعه و کارهای اقتصادی
با توجه به مسایل و موارد بالا شبکه زنان افغان در  ولایت هرات از جناب سرپرست مقام ولایت و رئیس کمیسیون منع خشونت میخواهد تا لطف نموده با توجه به راه حل های زیر  که مجموعه ی از پیشنهادات سخنرانان و افراد مسلکی و مجرب  ارگانهای دولتی و غیر دولتی درهمایش امروز میباشد وهم طرح های بهتری  که خود جناب عالی در ذهن دارند برای  کاهش خشونتها علیه زنان در ولایت هرات استفاده واقدام  نمایند.
پیشنهادات و راه حل ها:
1. از اداره حج و اوقاف خواسته شود تا ملا امامان را هدایت دهند که در این برهه حساس زمان اذهان مردان جامعه را با استفاده از احادیث متبرکه پیامبراسلام , در مساجد  و تکیه خانه ها به حمایت از حقوق زنان – منع ازدواجهای اجباری و قبل ازوقت  , حقوق طفل ومنع خشونت علیه زنان روشن سازند.

2. از ریاست تعلیم و تربیه و تحصیلات عالی تقاضا شود تا اطاق رهنما با استاد رهنما ی رضاکار در هر مکتب  و هر فاکولته برای دادن مشوره های نیک به شاگردان اعم از پسر و دختر ایجاد شود تا از مشکلات سر راه نو جوانان  و جوانان کاسته شود. و رسانه ها در پخش این اعلام ها جوانان را آگاه سازند تا به مراکز رهنما و مشوره دهی مراجعه نمایند.

3. از مقام ولایت تقاضا میشود تا باهمآهنگی با ریاست کمیسیون حقوق بشر  در ایجاد یک تیم نظارتی مشترک و متشکل از شورای ولایتی , فعالین مدنی  , مدافعین حقوق زنان وحقوق بشر برای نظارت از طی مراحل قضایای زنان از طریق محاکم و څارنوالی چه در شهر و یا ولسوالیها اقدام نماید تا مراحل قانونی عاری از فیصله های نهائی بر مبنای پول به نفع مجرمین باشد.

4. از مقام ولایت تقاضا میشود تا با همآهنگی با ریاست مبارزه با مواد مخدر و پولیس برای جلو گیری ازپخش مواد مخدر و گسترش اعتیاد جلوگیری  جدی در شهر و ولسوالیها به عمل آید.

5. از ریاست کار و امور اجتماعی , شورای صلح و ریاست زراعت و دیگر ریاستهای ذیربط خواسته شود تا برای رشد اقتصاد زنان پروژه های  بیشترحرفه و فن را برای خانمها در قریه جات مهیا سازند .

6. همانطور که نهادهای مدنی وکمیسیون حقوق بشر قضایای خشونت را با ریاست امور زنان و کمیسیون محو خشونت شریک میسازند از این دو ارگان هم توقع میرود تا آمار کلی و دقیق را با حفظ محرمیت نام قربانیان در دسترس رسانه ها و نهاد های مدنی بدون وضع نمودن قیودات غیر الزامی قرار دهند تا برای جلو گیری از گسترش آن و با خبری از میزان خشونتها علیه زنان مقامات مرکزی نیز از صلاحیتهای شان در کاهش این پدیده شوم استفاده نمایند.

7. از وزارت اطلاعات و فرهنگ درخواست شود تا برای جلوگیری از خشونت از نشر پروگرامها و سریالهای که خشونت آفرین و برای نسل جوان گمراه کننده بوده وبا فرهنگ ملایمت در تضاد است جلوگیری به عمل آید. وهم چند چینلی که فیلم های خشونت زا را در کبل به فارسی ترجمه میکند ممانعت صورت گیرد.

8. سواد برای مرد و زن این مرز وبوم ضرورت است و باید دولت این مورد را اجباری اعلام نماید و از شاگردان بخواهد تا صنف های رضاکاری سواد آموزی را در نقاطی  که دولت دسترسی ندارد برگزار نمایند.

با ابراز سپاس و امتنان از توجه همیشگی شما و به امید اقدامات  بعدی تان در راستای کاهش خشونت علیه زنان در ولایت هرات.

"موسسه شبکه زنان افغان در حوزه غرب"