Afghan Women's Network
AWN

Afghan Women's Network

اعلامیه‌ شبکه زنان افغان در پیوند با تقرری چهار وزیر زن در کابینه حکومت وحدت ملی

شماره مسلسل (9)

کابل –افغانستان

۳۱/۱/۱۳۹۴

شبکه زنان افغان تشکیل کابینه و حضور چهارزن در حکومت وحدت ملی را به همه مسئولین ذیدخل تبریک گفته وبالاخص اهدأ رای اعتماد به این نامزد وزیران را از سوی اعضای پارلمان ستودنی میپندارد .

شبکه زنان افغان با دادخواهی متداوم در جریان کمپاین های انتخاباتی دور اول و دوم انتخابات ریاست جمهوری و بعد از تشکیل حکومت وحدت ملی خواهان مشارکت زنان در کابینه افغانستان شد. شبکه زنان افغان، اخیراَ نشست هماهنگی را میان چهار کاندید وزیر زن، وزراء اسبق (طبقه اناث ) ، وکلای زن از هردو مجلس پارلمان فعالان مدنی  زن و اعضای شبکه  جهت  بررسی برنامه هایشان دایر نمود.

 نقش چهار وزیر زن در وزارت خانه های کلیدی (وزارت کار،اموراجتماعی ،  شهداو معلولین ،مبارزه با مواد مخدر ، تحصیلات عالی و امورزنان )بسیار پر مسئولیت و مهم میباشد. شبکه زنان افغان خواهان تقویت برابری جنسیتی، ظرفیت سازی، بودجه سازی به اساس جندر، شمال سازی حد اقل 30% زنان در وزارت ها ، سپردن کار به اهل کار و ازدیاد نقش تصمیم گیری زنان در تمام وزارت خانه ها و به خصوص چهار وزارت که توسط وزیران زن اداره میشوند ،است.   چنانچه کاندید وزیران قبل از گرفتن رای اعتماد از پارلمان  برنامه های خویش را توضیح نموده بودند ، بهبود خشیدن به وضعیت زنان از اولویت های کاری شان شمرده میشود و همچنان ایجاد و توسعه فضای هماهنگی بین نهادهای دولتی و غیر دولتی در تقویت برنامه های کاری شان را به حیث تعهد ایشان شمرده و به امید عملی نمودن همه برنامه های متذکره از سوی شان هستیم .

 شبکه زنان افغان آماده هر نوع  همکاری ،هماهنگی و انسجام جهت بهبود نقش زنان در وزارت خانه های مربوطه است. همچنان نقش و کارکرد های وزیران و تعهدات و پلان های ارایه شده شان را به صورت دوامداربا ایشان تعقیب خواهد نمود.