Afghan Women's Network
AWN

Afghan Women's Network

پیشنهادات زنان افغان برای حکومت جدید

در ماه جوزا 1393 شبکه زنان افغان بعد از دایر نمودن برنامه های مشورتی با زنان در سرتاسر افغانستان سند تقاضانامه شش ماده یی زنان افغان را با کاندیدا های پیشتاز دور دوم انتخابات ریاست جمهوری 1393 توسط دایر نمودن کمپاین سرتاسری "رای ما سرنوشت ما" پیشکش نمود. در نتیجه این کمپاین هر دو کاندیدا ها این تقاضانامه را امضا نموده و تعهد خود را برای تطبیق این پیشنهادات در صورت انتخاب شدن، اعلام نمودند.

 حال که افغانستان توسط انتقال قدرت مسالمت آمیز و ایجاد حکومت وحدت ملی به مرحله جدید داخل میگردد، ما خواهان پلان ها ، اقدامات و توجه حکومت منتخب در جریان صد روز و 5 سال آینده هستیم. ما یک بار دیگر پیشنهادات که ضمیمه تقاضانامه شش ماده یی زنان افغان است شریک مینمائیم: 

تعلیم و تربیه

 • ادامه تطبیق و نظارت نزدیک از "پلان استراتیژیک معارف"
 • نظارت از پالیسی "افزایش جذب دختران در مکاتب ابتداییه و متوسطه"
 • حساسیت زدایی نصاب های درسی جهت انعکاس تعهد به حقوق زنان و ترویج فرهنگ سالم و عاری از خشونت
 • اختصاص دادن بودیجه مشخص برای گسترش دسترسی زنان به تحصیلات عالی در داخل و بیرون از کشور
 • طرح و اجرای استراتیژی دراز مدت برای ظرفیت سازی مسلکی برای استادان مکاتب و پوهنتون ها

صحت

 •  توجه جدی برای برنامه ریزی مشخص جهت کاهش دادن مرگ و میر بالای مادران و نوزادان
 • حفظ مراکز اساسی صحی در مناطق دور افتاده و بهبود استاندرد های شفاخانه ها در شهر ها
 •  بلند بردن ظرفیت سهولت و خدمات بهداشت عمومی برای مقابله با خشونت علیه زنان با جمع آوری و مستند سازی موثر شواهد بر علاوه حمایت فوری، طبی و روانی
 • افزایش تعداد متخصصین زنان  آموزش دیده در ولایات و پایتخت از طریق تهیه بورس های تحصیلی و مشوق های دیگر

رهبری سیاسی

 • حفظ سهمیه مشارکت سیاسی زنان در پارلمان، مجلس سنا و شورا های ولایتی
 • تعهد و اطمینان دادن حضور بیست و پنج در صدی زنان در پُست های دولتی به شمول کابینه، ادارات محلی، وزارت خانه ها، سفارت خانه ها و ماموریت های بین اللملی
 • تدارک برنامه های دراز مدت وکوتاه مدت برای استخدام زنان در پُست های کلیدی و تصمیم گیرنده
 • تخصیص بودیجه معین برای اجرای تعهدات مشخص شده "استراتیژی انکشاف ملی افغانستان " و " پلان کاری ملی برای زنان" برای استخدام و ارتقای زنان در تمام سطوح خدمات مدنی که حداقل حضور سی در صدی زنان را تضمین کند.

عدلی و قضایی

 • تایید تعهد به تطبیق قانون منع خشونت علیه زن در مطابقت با چهارچوب حسابدهی متقابل که در کنفراس توکیو در جولای 2012 به امضا رسید
 • افزایش انتصاب زنان به پُست های کلیدی قضایی و حقوقی، تضمین حداقل بیست و پنج در صد زنان در تمام نهاد های مرتبط
 • انتصاب حداقل یک قاضی زن در ستره محکمه
 • حمایت از خانه های امن و مراکز مساعدت های حقوقی، رسیدگی به ضرورت های  زنان آسیب دیده در اثر خشونت های مبتنی بر جنسیت
 • حساسیت زدایی و تجهیز پولیس ملی افغانستان برای رسیدگی به خشونت علیه زنان، به شمول تمرکز صریح و روشن در ایجاد ظرفیت و تمویل واحد های پاسخ گویی خانواده.

صلح و امنیت

 • پرورش تعهد به نیرو های ملی امنیتی که فراگیر، نماینده مردم افغانستان، و قادر به پاسخگویی به نیاز های امنیتی از زنان و مردان باشند
 • ایجاد محیط مناسب برای جذب، حفاظت و امنیت زنان در پولیس ملی افغانستان
 • ظرفیت سازی زنان پولیس جهت خدمت در نقش های نظارت و رهبری
 • لازم دانستن آموزش در مورد حقوق بشر، حقوق زنان، حفاظت از غیر نظامیان و خشونت مبتنی بر جنسیت در اکادمی ملی پولیس و اردو
 • شامل ساختن زنان در تمام سطوح تصمیم گیری مرتبط به پروسه صلح، به شمول دخیل کردن زنان در تلاش ها و فرایند صلح در سطح جامعه،  شورای عالی صلح،  کمیته های صلح ولایتی و جامعه مدنی
 • رسیدگی به نیاز های زنان در خانواده های مبارزان که به پروسه جذب و ادغام مجدد پیوسته اند
 • حصول اطمینان از شامل ساختن زنان در بررسی پوتانسیل بازپیوستن، بهبود در ارتباط اجتماعی، و حل و فصل شکایات محلی
 • نهایی ساختن و تطبیق " برنامه ملی کاری زنان، صلح و امنیت" به تعهدات افغانستان تحت قطعنامه 1325 شورای امنیت سازمان ملل

اقتصاد

 • توسعه و اجرای قوانین حمایوی کار برای زنان و اجرای پالیسی ها در بخش دولتی و خصوصی
 • حمایت از کار آفرینان زن به عنوان فراهم کننده گان توسعه اقتصادی گسترده تر
 • حصول اطمینان از حداقل بیست  پنج درصد کسب و کار زنان در تمام پارک های ملی صنعتی چه آنهای که در حال استفاده هستند و یا به زودی توسط زنان تاسیس خواهند شد شناسایی نقش زنان در ساحات زراعتی و گسترش دسترسی به نهاد های اساسی مانند بذر و کود، و نیز حمل و نقل به بازار ها