Afghan Women's Network
AWN

Afghan Women's Network

اعلامیه شبکه زنان افغان در پیوند با روز جهانی محو خشونت علیه زنان و کمپاین16 روزه منع خشونت علیه زنان

   تامین امنیت ، آگاهی وتطبیق قانون منع خشونت علیه زنان

 به اساس احصائیه ملل متحد امروز بیشتر از هفت  بیلیون انسان در روی کره زمین زندگی میکنند که نیم این رقم را زنان تشکیل میدهند  و قرار گزارش ملل متحد  در هر سه زن یک زن به خشونت های مختلف (تجاوز ، لت و کوب) مواجه اند.

 در سال جاری آمارقضایای خشونت علیه زنان به بیش از 5000 قضیه درافغانستان ثبت گردیده است،  زنان افغان هنوز هم دسترسی به عدالت ندارند،تطبیق قانون منع خشونت با مشکلات  مواجه بوده و کارمندان مراجع عدلی،  قضایی،امنیتی و کشفی نتوانسته اند که حمایت همگانی را ازقربانیان خشونت داشته باشند.

شبکه زنان افغان  یک بار دیگر تاکید مینمایند که خشونت علیه زنان خود نشان دهنده نا برابری های سیستماتیک می باشد. ما یک بار دیگر برای تامین عدالت، دسترسی زنان به عدالت و تطبیق قانون منع خشونت علیه زنان تاکید وخواهان ختم خشونت ها علیه زنان هستند.