Afghan Women's Network
AWN

Afghan Women's Network

قیام زنانِ افغانستان همگام با قیام جهانی یک بلیونی برای دست یابی زنان به حقوق شان

کابل -افغانستان                                                     شماره مسلسل (5)

 

افغانستان سه سال پیش به این قیام جهانی پیوست، کمپاین قیام جهانی یک بلیونی در سال 2013 برای حمایت از زنانی که قربانی خشونت های جسمی، جنسی و دیگر انواع آن می شوند، به راه افتاد. در سرتاسر جهان از هر سه زن یک زن نوعی از خشونت  جسمی و جنسی را در زندگی خود تجربه می کند و  یک بلیون نمایندگی از تعداد تخمینی قربانیان مینماید .

در افغانستان کمپاین قیام جهانی یک بلیونی  به رهبری گروه های جامعه مدنی، نهادهای دخیل در دفاع از حقوق زنان و جلوگیری از هر نوع خشونت و تبعیض علیه زنان برگزار می گردد.  شبکه‌ی زنان افغان و اعضای  آن منحیث شبکه پیشگام برای نهادها و افرادی که در رابطه با حقوق زنان فعالیت می کنند در سراسرِافغانستان این قیام را تجلیل می کنند  تا اعتراض خود را برضد  خشونت علیه  زنان ابراز نمایند و همبستگی  خود را با تمام زنان جهان که علیه چنین بی عدالتی هایی مبارزه می کنند اعلان نمایند.

در افغانستان افزایشِ تجاوز و آزارو اذیتِ جنسی دراین اواخر، نگرانی نهاد های جامعه‌ی مدنی را برانگیخته است.

ما فرصت را غنیمت شمرده و از دولت جدید می خواهیم که راهکارهای مناسبی را برای مبارزه با آزار و اذیت جنسی زنان روی دست بگیرد.

ما به نمایندگی از جانب نهادهایِ جامعه‌ی مدنی از حکومت وحدت ملی افغانستان می خواهیم  تا برای تآمین امنیت و آزادی زنان منحیث شهروندان افغانستان و برای دست رسی زنان به حقوق شان ، اقدامات زیر را هر چه زود تر روی دست گیرد:

  1. ثبت و پیگری قضایا آزار و اذیت جنسی در محل کار، نهادهای آموزشی، اماکن عمومی و سایر محلات که این پدیده اتفاق می افتد
  2. ایجاد   کمیته‌ی نظارتی بر آزار و اذیت جنسی در نهاد ریاست جمهوری تحت نظر رئیس جمهور یا نماینده ایشان با عضویت فعالان حقوق زن
  3. تدوین استراتیژی ملی مبارزه در برابر آزار و اذیت جنسی وافزایش  نقش نهادهای دولتی و غیر دولتی بویژه وزارت معارف، حج و اوقاف، تحصیلات عالی، اطلاعات و فرهنگ، و وزارت صحت عامه؛ تا با  پدیده آزار و اذیت جنسی زنان مبارزه ی جدی صورت گیرد.
  4. راه اندازی کمپاین های آگاهی دهی و کنفرانس های مطبوعاتی جهت تغییر افکار عامه در مورد آزار و اذیت جنسی در برابر زنان
  5. تطبیق هر چه بیشتر وبهترِ قانون منع خشونت علیه زنان
  6. از رسانه ها توقع می رود تا روشنگری در پیوند با آزار و اذیت جنسی در برابر زنان را از اولویت های کاری خویش قرار دهند.