Afghan Women's Network
AWN

Afghan Women's Network

نگرانی زنان افغان درقبال قضایای خشونت و نبود امنیت برای زنان و اطفال

شبکه زنان افغان رخدادهای اخیر خشونت علیه اطفال و زنان و حملات بالای زنان  را شدیدا تقبیح نموده واز دولت افغانستان خواهان تعقیب ، پیگرد و مجازات شدید برای  عامیلین این قضایا میباشد  ، ما بدین باور هستیم که فراهم نمودن مساعدت های عاجل مادی و معنوی برای قربانیان این جرایم  از جمله وظایف اساسی دولت میباشد.

واقعات اخیر خشونت های جنسی علیه زنان و اطفال ، سوء قصد و قتل زنان  درولایت های تخار،بلخ وکابل ،باعث نگرانی شدید تمام مردم به خصوص ما زنان شده است. شبکه زنان افغان برین باوراست ، که فرهنگ معافیت از مجازات ، عدم تطبیق قانون بالای عاملین ،خشونت های نهفته در عرف های منفی، سهل انگاری از سوی دولت  افغانستان و سطح پایین آگاهی از احکام و قواعد اسلامی سبب اعمال  خشونت ها به خصوص خشونت های جنسی توسط مرتکبین  میگردد. همچنان نبود سیستم مشخص جهت جلوگیری از حملات بالای زنان کارکن و حمایت برای محافظت زنان که در معرض خطر قرار میگیرند سبب اختطاف، جراحت و از بین رفتن این زنان شده است. 

با در نظر داشت موارد که در بالا ذکر شد، ما خواهان توجه جدی دولت افغانستان در موارد ذیل هستیم:

  •  موقف واضیح  و عملکرد جدی ارگ ریاست جمهوری در مورد هر نوع خشونت و حمله بالای زنان و اطفال هستیم.  
  •  تطبیق قانون منع خشونت علیه زنان را جدی گرفته و مرتکبین قضایای اخیر را به اشد مجازات محکوم نماید .
  •  مطابق تعهدات ملی و بین المللی  ، باید برای قربانیان این نوع جنایات در زمینه فراهم سازی مساعدت های مادی ، معنوی و صحی مسولیت خویشرا اداء نماید
  • در ایجاد سیستم حمایتی جهت تقویت امنیت زنان رهبر وکارکن و بهتر سازی مصونیت اجتماعی مخصوصا بهتر ساختن ترانسپورت عامه  به ویژه در ساعات غیر رسمی برای تمام زنان  قدم های عملی بردارند.
  • کمیسیون مستقل حقوق بشر ونهادهای مدنی در سرتاسر کشور   در زمینه ریشه یابی این جرایم تحقیق  نموده پیشنهادات عملی خویش را برای کاهش دادن این عنعنات ناپسند و تطبیق قوانین نافذه  به دولت افغانستان  پیشکش نمایند.