Afghan Women's Network
AWN

Afghan Women's Network

زنان خواهان افغانستان بهتربعد ازسال 2014 اند! کنفرانس لندن


22 عقرب 1393 مطابق 13 نومبر 2014 

افغانستان در مرحلهء اساس تاریخی قرار دارد. تحولاتِ اخیرِ افغانستان که شامل انتقال قدرت از رِیس جمهوری حامد کرزی به ریس جمهوری اشرف غنی ، امضاءِ سندِ امنیتی میان دولتِ افغانستان و ایالاتِ متحدهء امریکا، امضاءِ سندِ همکاری میانِ افغانستان و ناتو و همچنان تکمیلِ پروسهء انتقالِ امنیتی از نیرو هایِ بین المللی به نیروی هایِ امنیتی ملی افغان میباشند. در نشست سران ناتو که در ماه سپتمبر 2014 دایر گردیده بود، کشوران عضو ناتو یک بار دیگر بر تداوم همکاری های خود به نیرو های امنیتی افغان تعهد کردند. 
کنفرانسِ بین المللی لندن در موردِ افغانستان که قرار است در ماه دسمبر 2014 دایرشود، نخستین موقع مهم برای دولتِ جدید افغانستان جهت طرح کردنِ پلان ها و تعهداتِ مشخص در موردِ تطبیق چارچوبِ حسابدهی متقابلِ کانفرانسِ توکیو وسایرِمسایل انکشافی خواهد بود. همچنان در این کنفرانس توقع میرود که جامعهء بین الملل یک بار دیگر بالای اجرا نمودن تعهدات شان در مورد افغانستان که در کنفرانس بین المللی توکیو در سال 2012 اعلام نموده بودند، تاکید نموده و پلان های حمایوی شان را با دولت افغانستان شریک سازند.
زنان افغان می خواهند در این کنفرانس متفاوت از گذشته ها اشتراک کرده و پیشنهادات مشخص شان را برای بهبودِ زنده گی زنان ارایه کنند.
شبکهء زنان افغان دست آورد های 13 سال گذشتهء زنان را برآیندِ کارکردهای زنان در سایهء پشتیبانیِ دولتِ پیشینِ افغانستان و جامعهء بین الملل و دانسته و برای حفظ و انکشافِ این دست آوردها خواهانِ پشتیبانی و اجرایِ برنامه های انکشافی بیشتر می باشد. شبکهء زنانِ افغان باور دارد که با وجود این دست آوردها، زندگی برای زنان عاری از چالش ها، ناامنی، خشونت و تعبیض نبوده هنوز هم در نقاطِ دوردست کشور دسترسی به حقوق ابتدایی مانند تعلیم و تربیه، صحت و حضور در اجتماع را ندارند. هنوز هم افغانستان به عنوانِ بدترین کشورِ دنیا برای زنان توسط مطبوعات بین المللی معرفی شده و سالِ 2013 پرخشونت ترین سال برای زنان افغان محسوب گردیده است. در حالِ حاضر ناامنی و ازدیادِ حملات بالایِ زنانِ کارکُن چالش جدی برای مشارکتِ فعالِ زنان در عرصه هایِ مختلفِ سیاسی، اقتصادی و اجتماعی در کشور می باشد.
شبکهء زنانِ افغان از ماه سپتمبر بدین سو، نشست ها و مشاوره های متعددی را برای جمع آوری دیدگاه ها و پیشنهاداتِ زنان در کابل و ولایات جهت ترتیب این سند برگزارکرده است. هدفِ این سند ارایهء دیدگاه ها به پالیسی سازان ملی و بین المللی که در کنفرانس لندن اشتراک می نمایند، می باشد، تا توجه لازم را برایِ اجرا شدنِ این پیشنهادات توسط دولت افغانستان به خرچ دهند. این پیشنهادات قرار ذیل اند:

1- حکومتداری خوب 
• سهیم ساختن زنان در نهادها و ارگان های تصمیم گیرنده، و هم چنان سهیم ساختن آنان در پلان گزاری، تطبیق و تصمیم گیری ها به سطح ملی با استفاده از قانون اساسی افغانستان ، پلان ملی کاری برای زنان افغان و قوانین بین المللی مانند کنوانسیون منع هر نوع تبعیض علیه زنان و قطعنامه 1325 شورای امنیت ملل متحد در مورد زنان، صلح و امنیت جهت تامین مشارکت،شفافیت و حسابدهی؛
• نقش دادن زنان درسطوح تصمیم گیری برای محو فساد اداری، حمایت از حضور زنان در رهبری نهادهای مبارزه با فساد اداری که در کاهش و خاتمه دادن به آن می توانند موثر باشند؛
• تهیهء استراتیژی های موثر و تطبیق جدی آن ها جهت محو فساد در برابر زنان مانند: فساد اداری، فساد اخلاقی، تبعیض جنسیتی، حق تلفی، رشوه ستانی که مشارکت فعال و سهم گیری زنان را در سطوح مختلف تهدید می کند؛
2- صلح و امنیت:
• تطبیق برنامه کاری قطعنامه 1325 شورای امینت ملل متحد در رابطه به زنان، صلح و امنیت برای تقویت و توجه بیشتر به مشارکت زنان در نیروهای امنیتی افغانستان و نقش رهبری و تصمیم گیری آنها؛
• سهم دادن حد اقل 20 فیصد برای زنان در شورای امنیت ملی افغانستان جهت دخیل کردن بحث های همه جانبه در مورد ضروریات و پیشنهادات زنان در رابطه به امنیت در افغانستان؛ 
• حمایت از برنامه های تطبیقی که برای افزایش زنان در پولیس و اردوی ملی توسط نهادهای مرتبط ترتیب گردیده است.
• ایجاد کمیته نظارتی برای نظارت از پروسه تقرر و فعالیت های روزمره پولیس محلی متشکل از نماینده زنان پولیس و جامعه مدنی؛
• مرور کارکردهای شورای عالی صلح با درنظرداشت افزایش مشارکت زنان و یا آوردن تغییرات مثبت با انتصاب زنان مجرب و دادخواه در شورای عالی صلح و یا در نتیجه منحل کردن این شورا. 
2- تامین عدالت اجتماعی و دسترسی زنان به عدالت:
• تقویت سیستم عدلی و قضایی کشور با در نظر داشت مبارزه جدی با فساد اداری که دسترسی زنان به عدالت را به چالش روبرو ساخته است؛
• حمایت از استراتیژی ها و پلان های مشخص جهت نظارت از تطبیق قانون منع خشونت در برابر زنان 
• تصویب و تطبیق قانون خانواده برای کاهش خشونت های خانوادگی و اجتماعی علیه زنان؛
• حمایت جدی و گام های عملی برای تصویب و تطبیق مقررهء منع تبعیض علیه زنان و مقررهء جلوگیری از آزار و اذیت جنسی در برابر دختران و زنان، تا از هر نوع تعبیض و حرکت منفی در برابر زنان در سطح کشور جلوگیری صورت گیرد. 
• حفاظت و مصونیت زنان و دختران از آزار و اذیت ها و خشونت های جنسی و جنسیتی در نهادهای دولتی، معارف، تحصیلات عالی، اماکن عامه تضمین گردد.
• پیگیری جدی عدلی مرتکبان خشونت علیه زنان و آزار و اذیت جنسی، افزایش قضات زن در سطح ولایات، ایجاد محاکم منع خشونت علیه زنان در سطح ملی و تاسیس خانه های امن برای حمایت از متضررین هر نوع خشونت در تمامی ولایات کشور. 
3- مشارکت سیاسی زنان :
• حمایت سیاسی و دپلوماتیک از دادخواهی نهادهای مرتبط به مسایل زنان، مانند شبکه زنان افغان جهت اصلاح قانون انتخابات، برای مشارکت زنان در کرسی های شورای ولایتی از 20% به 25 فیصد؛
• افزایش و سهم دهی زنان به حد اقل 30 فیصد در سطوح رهبری و کرسی های حکومت و قضا با نظر داشت نظریات و پیشنهادات شان. 
• تغییر در ساختارهای سیاسی، اقتصادی و اجتماعی برای شمولیت زنان از پارلمان، فعالین حقوق زن و نمایندگان جامعه مدنی تا منحیث نقطه فشار در سیستم های رقابتی و انتصابی نمایندگان دولت مسولیت داشته باشند
• حمایت از مشارکت زنان در تمام سطوح تصمیم گیری ملی ، منطقوی و بین المللی 

• تقویت بیشتر از ایجاد شبکه های زنان برای آموزش و همکاری منطقه ای (شامل سازی زنان در سیاست و دولت)
• بوجود آوردن و تمرین اقدامات مثبت در برابر زنان در همه انتصابات دولت از جمله انتصاب زنان در ستره محکمه و شورای امنیت ملی .

4 - توسعه اقتصادی :
• اشتراک زنان در شورای عالی اقتصادی وزرا به خاطرِ حمایت از حقوق اقتصادی زنان؛ 
• شبکه سازی و پیوند زنانِ تجارت پیشه با دولت، سکتور خصوصی و نهادهای جامعه مدنی؛ 
• اعطای قرضه برای زنان، ایجاد شرایط جدید و سهل قرضه دهی برای زنان (به خصوص زنان که جایداد و زمین ندارند.)
• رشد و ایجاد فرصت های آموزشی و تربیتی برای زنان متشبث (آموزش های حرفوی و تخنیکی)؛
• اجرای طرزالعمل های اقتصادی با درنظرداشت نیازمندی های جنسیتی برمبنای رشد و توسعه اقتصادی شهری، روستایی و منطقه ای؛ 
• حمایت از برنامه هایی که ورود زنان را برای بازار کار ساده می سازد.
5- دسترسی به صحت :
• تقویت و توسعهء مراکز صحی برای زنان در سطح ولایات؛ 
• تخصیص بودجه برای صحت باروری و جلوگیری از مرگ و میر مادران؛
• ایجاد بیمه های صحی برای زنان به خصوص بیمه های خاص انواع سرطان ها؛ 
• ارزیابی و بهبود کیفیت خدمات صحی و روانی برای زنان؛
• عرضهء خدمات با کیفیت صحی، روانی اجتماعی برای زنان.
6- دسترسی به معارف :
• مشارکت زنان در تصمیم گیری ها و مدیریت های آموزشی و علمی؛ 
• افزایش دسترسی زنان به آموزش و پرورش های حرفوی و تعلیمی؛
• ایجاد فرصت های آموزشی برای زنان معلول؛ 
• توسعهء امکانات سواد آموزی، تحصیلات عالی و کسب مهارتهای آموزشهای تخصصی برای زنان؛
• رشد و ارتقای ظرفیت معلمین مسلکی زن در سرتاسر کشور؛
• افزایش معلمین زن در ولایات. 
7- تعهدات جامعهء جهانی درخصوص کمک ها به حکومت افغانستان :
• تخصیص بودجه بر اساس جنسیت برای تقویت زنان در تمامی ساحات؛ 
• برنامه ریزی، مشاوره و تمویل برنامه های حمایوی زنان، برای نهادها و فعالین حقوق زن برای طرح برنامه های مفید، موثر و طویل المدت در سرتاسر کشور؛
• حمایت و شمولیت نماینده های زن در تمویل، تطیبق و نظارت از برنامه های که مرتبط به زنان است برای شفافیت و تطبیق چهارچوب حسابدهی متقابل؛
• مشروط ساختن بودیجه ها به دولت افغانستان بنابر حمایت و تقویت برنامه های مرتبط به جندر، تقویت عدالت رسمی با توجه ویژه برای ازدیاد قضات زن، وکلا و سارنوالان و تطبیق قوانین که از حقوق زنان حمایت می کنند.