Afghan Women's Network
AWN

Afghan Women's Network

موضع مستند روی موضوعات صلح، امنیت و جوانان

 

کابل، نومبر 2017

جوانان بیشتر از %60 جمعیت افغانستان را تشکیل میدهند و آنها نیروی موثر در عرصه های اجتماعی، اقتصادی و سیاسی بوده که در تامین صلح و ثبات اثرگذار میباشند. در یک کشوری که %60 جمعیت آن را جوانان تشکیل میدهد در انزوا قراردادن جوانان در پروسه صلح و امنیت و بحث ها نه تنها فاجعه بار بوده بلکه میتوان آن را  ناکامی  در دیدگاه، استراتیژی و تاکتیک در راه رسیدن به صلح عنوان نمود. از بدو آغاز  کار شورای عالی صلح و بعد از اصلاحات در آن، نقش جوانان بیشتر نادیده گرفته شده و  به شیوه ی غیر متوقعه از پروسه صلح محروم و در حاشیه قرار داده شده اند.

با احترام به عنعنات، رسوم، فرهنگ و قدردانی از نقش  میانجیگری بزرگان و تلاش های صلح آوری شان، نادیده گرفتن جوانان، زنان و دیگر اقشار جامعه یک مانع بزرگ  در رسیدن به صلح پایدار و موفق در افغانستان پنداشته میشود.

از آنجاییکه شبکه زنان افغان  به روش های حقوق محور و فراگیر برای رسیدن به صلح و امنیت باورمندی کامل دارد، خواسته های مشخص خویش را طور ذیل بیان و پیشنهاد می نماید::

  • بدون شک افغانستان درگیر  جنگ  و منازعه می باشد که بالای کشور تحمیل شده است. جوانان به نحوی درگیر این جنگ و منازعه اند، یا منحیث جنگجو و یا قربانی و متضرر و یا نیروی ناجی و حامی برای ارایه کمک های انسانی به جوامع و ساحات جنگ زده و متاثر از جنگ. 
  • جوانان باید در روند صلح آوری و مذاکرات صلح شامل باشند و از انرژی، اشتیاق و مهارت های جوان ایشان برای تامین و تعالی صلح در سطوح محلی،  ولایتی، و ملی به طور موثر استفاده صورت گیرد.
  • جوانان نمایانگر تنوع اجتماعی، غنامندی، قوت و انرژی سیال برای صلح و ثبات درافغانستان میباشند. ازینرو، توجه و سرمایه گذاری بر این انرژی با ارزش، قوِی  و بالقوه برای رسیدن به صلح و ثبات در کشور ضروری و حیاتی میباشد.
  • نیازمندی های اجتماعی-اقتصادی جوانان و واقعیت وجود آنها مستلزم تجهیز و ارتقای ظرفیت های ایشان منحیث فعالین، میانجی ها و آموزگاران صلح  میباشند. جوانان منحیث قربانیان اصلی جنگ و منازعات اکثراً فرصت های متعدد تعلیمی، شغلی، صحی و مصؤنیت های اجتماعی را از دست میدهند. برای آماده شدن به این هدف، شورای عالی صلح و حکومت وحدت ملی باید پالیسی ها و پروگرام هایی را رویدست گیرند تا جوابگو و مکفی برای جبران فرصت های از دست رفته ایشان باشد.
  • تشکیل و ساختار کنونی شورای عالی صلح مستلزم یک میکانیزم موثر و مفید برای مشارکت فعال و سازنده جوانان، زنان و اقشار دیگر میباشد که در تامین و تقویه پروسه صلح لازمی پنداشته می شود. پیشنهادات جهت رفع این معضل خیلی مشهود بوده و توقع برده می شود تا میکانیزم های عملی برای نمایندگی و مشارکت آنها که شرط اساسی موفقیت  روند صلح می باشد هر چه عاجل تر رویدست گرفته شود.
  • به واقعیت جنگ و اثرات آن بالای جوانان و دیگر اقشار آسیب پذیر مانند زنان و اقلیت ها باید به وضاحت پرداخته شود و میکانیزم ها و تدابیر برای کاهش و رفع این تاثیرات در چوکات شورای عالی صلح باید در نظر گرفته شده و بصورت موثر مورد تطبیق قرار گیرند. برنامه عمل موجود زنان، صلح و امنیت میتواند درین خصوص ممد و رهنما واقع گردد.
  • توازن میان نقش مشورتی جوانان و زنان و مشارکت فعال و سازنده آنها باید طور موثر جستجو و تامین شود. با درنظر داشت این مأمول، باید یک بورد مشورتی متشکل از جوانان و زنان در دفا تر مرکزی و ولایتی شورای عالی صلح ایجاد گردد، تا فعالانه در پروسه صلح سهم آنها را تبارز دهد.
  • مشارکت فعال جوانان در روند صلح می تواند از طریق فعالیت های هنری، فرهنگی، سینمایی، سپورتی، تعلیمی و آموزشی و مشخصاً از طریق آموزش صلح و حقوق بشر (در سطوح مکاتب و پوهنتون ها) نهادینه گردد. این امر باعث تبارز نقش و مشارکت گسترده جوانان در مذاکرات صلح وروند صلح شده که در نهایت سبب تامین صلح پایدار و مستمر می گردد.
  • مشارکت جوانان درپشتیبانی و حمایت ارزش های اجتماعی و عنعنات پسندیده و اصول  قبول شده چون عدالت اجتماعی، کثرت گرایی، تحمل و همدیگر پذیری و اجتناب  از نفرت و خشونت باید ترویج  و تعمیم یابد.