Afghan Women's Network
AWN

Afghan Women's Network

اعلامیه شبکه زنان افغان در پیوند به حاشیه راندن زنان رهبر

شماره مسلسل : (۵۷)
تاریخ : ۲۸ سپتمبر ۲۰۱۷ میلادی
کابل – افغانستان 
شبکه زنان افغان برای افزایش حضور زنان در سطوح رهبریت تلاش ها و دادخواهی های مستمر و مدوام را انجام داده که خوشبختانه نتایج آن را نیز شاهد بودیم که از جمله میتوان از حضور چهار زن در کابینه دولت و حضور زنان در سایر بست ها کلیدی وتصمیم گیرنده ، وسایر سطوح رهبری نام برد که جا دارد از حکومت وحدت ملی برای این اقدامات شان سپاسگذاری نمایم.
فضای جدید سیاسی حاکم بر کشور، تعهد افغانستان به دموکراسی، حقوق بشر و حقوق زنان ایجاب می‌کرد که زنان باید در سطوح رهبری قرار داشته باشند، زنان افغان نیمی‌ از جمعیت کشور را تشکیل می‌دهند که در سطوح مختلف سیاسی ، اجتماعی و فرهنگی فعالیت داشته و حکومت افغانستان نیز بار ها در نشست های ملی و بین المللی متعهد به حمایت از حقوق زنان شد ه اند. در ابتدا برداشت‌های سنتی این بود که زنان توانایی و مهارت رهبری را ندارند ولی تجارب سال های اخیر نشان داد که زنان توانایی‌های خوبی برای رهبری دارند باید خاطر نشان کرد که حضور زنان در راس نهادهای اجرایی، تقنینی و اجتماعی می‌تواند باعث پویایی شود و نمادی از مشارکت را ترسیم کند.
ولی دراین اواخر شاهد برکناری زنان ازپست های رهبری می باشیم که این عمل ازیکسو اعتماد زنان را نسبت به حکومت وحدت ملی را صدمه رسانیده وازسوی هم سبب تقلیل علاقه واعتماد به نفس زنان میگردد. هم چنان جاگزین نمودن مردان درسمت های عزل شده زنان خود نماینگربه حاشیه راندن زنان ازسطوح رهبری می باشد زیرا زنان توانا ومستعد وجوددارند تا بتوانند کاروفعالیت موثر را انجام دهند. 
پیشنهادات ما: 
1. خواست ما ازحکومت وحدت ملی مبنی برعزل زنان ازسمت های وظیفوی شان چنین می باشد تا زنان دیگر به سمت های متذکره انتخاب گردد. 
2. ما خواستار عملی شدن تعهدات حکومت وحدت ملی درقبال افزایش و حضوربرجسته زنان درهمه عرصه ها وسطوح می باشیم
3. با رعایت از قانون اساسی و سایر قوانین و پالیسی ها، ما خواهان پایان برخورد های مضاعف وتبعیض آمیز علیه زنان که در بست های مختلف مشغول وظیفه اند استیم. .
4. ایجاد میکانیزم های عملی مبنی برحضور هرچه بیشتر زنان درسطوح تصمیم گیری وبدرآمدن نقش زنان ازحالت سمبولیک به شکل عملی میباشیم .