Afghan Women's Network
AWN

Afghan Women's Network

اعلامیه مطبوعاتی شبکه زنان افغان

شماره مسلسل: (۵۲)

کابل – افغانستان

افغانستان در دهه چهارم منازعه با گروه های متخاصم قرار دارد. ابتکارات و اقدامات زیادی در قبال حل منازعات و صلح پروری از سال های گذشته در افغانستان تاثیرات مستقیم و غیر مستقتیم بالای وضعیت افغان ها به خصوص زنان داشته است. زنان افغان در حالیکه بزرگترین متضررین خشونت ها، منازعات و جنگ ها اند باز هم ازجریان ها و  پروسه های که برای آوردن صلح و ثبات در افغانستان در حال حاضر در جریان است استقبال مینمایند.

از سال ۲۰۰۱ بدین سو زنان افغان دستاورد های کلیدی و چشم گیر داشته اند. زنان افغان نقش فعال و برازنده را نشست های ملی و بین المللی جهت دریافت راه حل ها و آوردن صلح داشته اند. ۳۴۷ زن اشتراک کننده از ۳۴ ولایت کشور در جرگه ملی مشورتی صلح سال ۲۰۱۰ توانستند برای حضور معنی دار زنان در تمام مرحله های پروسه صلح ،صلح مردمی و همه شمول دادخواهی کنند. همچنان مشارکت زنان در سکتور های مختلف مانند ولسی جرگه، مشرانو جرگه، کابینه، سفارت خانه های، شورای های ولایتی، شورای عالی صلح  در کابل و افغانستان مهم بوده است.

متاسفانه زنان افغان شاهد نادیده گرفتن حضور شان در پروسه های صلح اند. شبکه زنان افغان بنابر معلومات که از شورای عالی صلح به دست آورده است هیچ یک از زنان رهبر از شورای عالی صلح و بیرون از این شورا در نشست های اخیر مرتبط صلح دعوت نشده بودند. همچنان با وجود که خانم های فعال در ولایات مختلف کشور حضور دارند، حضور آنها توسط حکومت وحدت ملی نادیده گرفته شده است. زنان افغان همچنان شاکی از بیانیه های غیر مسولانه در قسمت نقش و حضور زنان در رسانه ها و آزادی بیان اند. با پیشرفت پروسه صلح، دستاورد ها و نقش زنان نباید به چالش کشانیده شود. زنان افغان روند را که حس زن ستیزی را در قبال شان به میان آورد نپذیرفته اند و نه خواهند پذیرفت.

  ما زنان افغان درین مقطع از تاریخ اکیدا از حکومت وحدت ملی و شورای عالی صلح خواهانیم تا :

  • حین مذاکرات صلح زنان و حقوق آنها را به معامله نگیرند و اجازه ندهند تا شخصی در پی نقض این حقوق گردد
  • حکومت به عنوان عالیترین مرجع دولت  در تمام موارد و  پروسه ها مرتبط به صلح  برای زنان    بر اساس تعهدات ملی و بین المللی شان مانند قانون اساسی افغانستان، پلان عمل ملی برای زنان افغانستان و پلان عمل ملی برای تطبیق قطعنامه ۱۳۲۵ شورای امنیت ملل متحد در مورد زنان، صلح و امنیت جدآ عمل نمایند. 
  • از شورای عالی صلح خواهانیم تا در هر یک از نشست های مر بوط به مصالحه ملی حضور زنان و نقش آنها را در مشاوره ها و تصمیم گیری ها  جدآ مد نظر بگیرید.
  • همچنان تقاضا مینمایم تا نماینده  شورای عالی در مذاکرات صلح  نماینده زنان افغان بوده و توانایی دفاع از حقوق و دست آوردهای زنان در سالهای اخیر را داراباشد.