Afghan Women's Network
AWN

Afghan Women's Network

در مورد تجاوز جنسی بالای دختر هفت ساله در ولایت بدخشان

شماره مسلسل : 51
 
کابل افغانستان
 
حنا یک کودکی معصوم بوده که از سوی یک فرد جاهل مورد خشونت جنسی قرار گرفته و فعلا در شفاخانه ولایتی بدخشان بستری میباشد .
قسمی که در جریان قرار داریم وقوع این قضایا با وجود پیامد های ناگوار آن رو به افزایش است ولی با وجود این همه تلاش ها و دادخواهی ها برای کاهش آن ، هنوز نتوانسته ایم تا محیط های سالم را برای زنان و اطفال فراهم سازیم ، که بزرگترین عوامل آن در عدم رسیده گی از سوی مسولین نهاد های عدلی و قضایی قلمداد میگردند .
بناء شبکۀ زنان افغان ضمن تقبیح جدی این عمل وحشیگرایانه و برای حفظ حقوق اطفال و تداوم اجرای قانون، ازارگانهای ذیربط بخصوص حج و اوقاف، معارف، اطلاعات و فرهنگ، محاکم ، پولیس و څارنوالی تقاضایش را طی موارد زیرچنین مطرح مینماید:
1. این وظیفۀ جدی وزارت محترم حج و اوقاف است تا از علما و ملا امامان مساجد بخواهد تا در تنویر اذهان مردم از منظر دیدن بطور مکررسعی نمایند تا جلوگیر همچو خشونتها بوده و این را در الویتهای خطبه های جمعه قرار دهند.
 
2. وزارت اطلاعات و فرهنگ کمیته های ارتقاء فرهنگی را از مردم با نفوذ محلات و جوانان متعهد تشکیل نموده و از ایشان بخواهد تا مردم و خاصتاً جوانان را با ارزشهای والای انسانی آشنا سازند.
 
3. از وزارت معارف امید میرود تا منحیث ارگان تهداب گزار علم و معرفت در ازدیاد مکاتب در مناطق دوردست و ایجاد شعبه های رهنما و مشوره دهی برای جوانان در هر مکتب تلاش نماید.
 
 
4. از ادارات پولیس وامنیت ملی میخواهیم تا در تربیت و آموزش پولیس متعهد به ارزشهای انسانی سعی نمایند و بیداری پولیس و نیروی امنیتی را سرخط اهداف شان قرار بدهند.
 
5. از محاکم و څارنوالیها تقاضا میشود تا قانون را سریعاً در احکام علیه همه نوع خشونتها جاری بسازند.
 
به امید کاهش خشونت علیه اطفال و ناآگاهی از ارزشهای والای انسانی در جامعۀ ما!
 
شبکه زنان افغان