Afghan Women's Network
AWN

Afghan Women's Network

سالروز شهادت فرخنده : فرخنده سگسنار شد، خاکستر شد اما فراموش نمیشود!

شماره مسلسل: 50

کابل – افغانستان

امروز مصادف به دومین سالروز شهادت فرخنده میباشد، واقعه المناک و هولناک که قلب هر انسان با وجدان ازین حادثه  هنوز هم جریجه دار و متاثر میشود.این حادثه هنوز هم زنده است و ما را به یاد جنایت نابخشودنی و وحشیانه در قلب افغانستان، پایتخت کشور و در  چند متری  ارگ ریاست جمهوری، وزارت داخله، وزارت عدلیه و قومندانی امنیه کابل می اندازد.  از دو سال بدینسو مصومیت و صدای خاموش فرخنده توسط غمنامه های دل گزند هر انسان با درک تراوش داده شد و این حادثه جهانسوز در اذهان و قلوب مردم افغانستان حتی جهانیان همچنان فروزان است. حادثه که  در آن فریاد های شکسته و غمناک فرخنده  همواره طنین انداز میباشد، حادثه که ننگ تاریخ شد، حادثه که هرگز فراموش نخواهد شد و لکه ننگ است برجبین مردان زن ستیز و متحجر.

بر شهید فرخنده اتهام سوختاندن قرانکریم وارد شد، لت و کوب شد، سنگسار شدن به جسم بی جانش تیل پاشیده شد، و بالاخره به آتش کشیده شد و خاکستر شد صد ها نظاره گر منجمله هزاران چشم از عابرین محافظین امنیتی ،پولیس ازین صحنه دلخراش به تماشا نشستند و با فرومایگان همنوا و همصدا شدند. اما امروز دوسال ازین قضیه تکاندهنده میگذرد و محاکم افغانستان قادر به این نشدند تا عامیلین قضیه شهید فرخنده را به کیفر برساند، تعلل زمانی در قضیه شهید فرخنده در حقیقت نارسایی دولت را در عدم تعمق و تحقیق برای پیدا نموده عوامل این فاجعه شرمناک که نظیرش در تاریخ نیست سوال بر انگیز است. و این نمایانگر عدم حاکمیت قانون را در جامعه نشان میدهد. و بستر سازی مناسب برای تکرار این حادثه را  برای یک قماش افراد خودکامه، بیسواد و نادان را مساعد میسازد.

شهادت فرخنده فاجعه ی است المناک، خیانتی است بنام زن و یک خطایست نابخشودنی که متاسفانه این قضیه تا الحال در حالت سردرگمی باقی مانده است و بین ستره محکمه و سارنوالی لادرک میباشد بنا شبکه زنان افغان با حفظ موقف قبلی خویش مبنی مجازات شدید عامیلین قضیه شهید فرخنده این بار نیز از  نهاد های بین المللی ،حکومت وحدت ملی، جامعه مدنی و مردم خواستار موارد ذیل میباشد.

پیشنهادات شبکه زنان افغان:

  • رسیدگی جدی و قانونی برای قضیه فرخنده و سایر قضایای خشونت
  • اعمال فشار نهاد های جامعه بین الملل که حامیان حقوق بشر و بویژه حقوق زنان هستند بالای حکومت به منظور تحقیق جدی قضیه فرخنده
  • تامین عدالت و مصونیت اجتماعی و حقوقی برای  فرخنده ها ی دیگر توسط دولت
  • افزایش دسترسی زنان به عدالت ازطریق ارگان های عدلی و قضایی
  • ایجاد میکانیزم مشخص برای رسیده گی قضایای خشونت در چوکات سه قوه دولت
  • شناسایی و افشایی حامیان خشونت ها چه در چار چوب نظام و چه در بیرون از نظام
  • دستگیری و محکمه علنی عاملین و حامیان خشونت در هر مقام دولتی و غیر دولتی که قرار داشته باشند.
  • دادخواهی مشترک مردم و نهاد های جامعه مدنی برای متحقق شدن عدالت و به کیفیر رساندن عامیلین قضیه شهید فرخنده