Afghan Women's Network
AWN

Afghan Women's Network

اعلامیه مطبوعاتی شبکه زنان افغان در پیوند با روز جهانی زن


شاخص پيشرفت: پایداری تقویت زنان در توسعه وصلح
11/ حوت /1395
شبکه زنان افغان به ادامه برنامه های دادخواهانه خویش اینبار 8 مارچ روز جهانی همبستگی زنان  را تحت شعار شاخص پيشرفت: پایداری تقویت زنان در توسعه وصلح تجلیل مینماید.
 چنانکه تحقیقات و تجارب نشان میدهد حضور و نقش زنان از پیش شرط های مهم توسعه متوازن ، برابری جنسیتی و صلح متداوم است بنابرین مشارکت زنا ن برای دستیابی به توسعه سیاسی ،اقتصادی ،همچنان تقویت زنا ن در توسعه و صلح در افغانستان مانند سایر کشورها ضروری میباشد. 
 امروز برای تحقق توسعه اجتماعی ، تسریع فرآیند توسعه اقتصادی و عدالت اجتماعی در کشور حضور زنان به مثابه نیروی فعال و سازنده در دستگاه های دولتی و غیر دولتی شرط عمده به شمار میرود، بنابرین بهبود وضعیت زنان جزء الزامات اصلی و اساسی دولت برای تقویت زنان در توسعه کشور و بوجود آوردن صلح در کشور میباشد.چنانچه بدون توجه به وضعیت زنان دستیابی به توسعه و انکشاف در کشور میسر نخواهد شد.
 اما متاسفانه با وجود تلاش های فراوان و کار برای حضور سیاسی ، اجتماعی و فرهنگی زنان در افغانستان وجود دارد که میتواند حضور زنان این کشور را درهمه عرصه به حاشیه ببرد.در حالیکه حضور زنان در همه عرصه ها در کنار اینکه یک حق قانونی و انسانی زنان است یک امر حتمی و ضروری در همه عرصه پنداشته میشود.
 با وجودیکه حکومت وحدت ملی تعهدات در راستای تآمین حقوق زنان داشته و در مواردی چون افزایش مشارکت سیاسی زنان ، دسترسی به حقوق اقتصادی و موارد این چنینی اقداماتی صورت گرفته ، اما این اقدامات برای حل مشکلات زنان بسنده نیست،
بنابرین شبکه زنان افغان کنفرانس ملی را با اشتراک زنان فعال از 34 ولایت افغانستان  جهت بررسی وضعیت زنان ومشکلات موجود تدویر نمود که پیشنهادات کلیدی این کنفرانس قرار ذیل است:
• افزایش دسترسی زنان به تعلیم و تربیه در سرتاسر افغانستان .
• تآمین مصوونیت اجتماعی زنان در سرتاسر کشور.
 • حضور زنان در همه عرصه های سیاسی ، اقتصادی ، فرهنگی و اجتماعی به اساس قوانین و تعهدات دولت به سطح ملی و بین المللی .
• تطبیق یکسان قوانین و مقررات که در مورد تحقق و تحفظ حقوق زنان وضع شده است.
• به کیفر رسانیدن علنی مجرمین قضایای خشونت بالاخص قضیه فراموش ناشدنی شهید فرخنده.
 • ایجاد زمینه تمویل پروژه های رفاهی ، اجتماعی و مسوولیت دهی سکتور خصوصی برای حمایت از این پروژه ها توسط دولت از طریق مسوولیت اجتماعی سکتور خصوصی ( SOCIAL COOPERATE RESPONSIBILITY
 • عملی ساختن طرح ایجاد صندوق وجهی حمایت ا زقربانیان خشونت که یکسال قبل توسط رئیس جمهور افتتاح شد.