Afghan Women's Network
AWN

Afghan Women's Network

بیائید برای احقاق حقوق زنان ومحو خشونت باهم کار کنیم

پدیده مرد سالاری، ظلم پذیری زنان ورسوم ناپسند جامعه ما سبب شده است که زنان از بسیاری حقوق خویش محروم شوند، لذا برای رسیدن  به اهداف اساسی در زمینه مبارزه با نابرابری ها در برابر زنان  باید برنامه فراگیر مدون و مطابق به  اوضاع  وشرایط عینی و ذهنی جامعه طرح وبه منصه اجرا قرار گیرد.

دراین امر خطیر ملی، دولت ، نهادهای جامعه مدنی و رسانه ها باید طوری باهم کار نمایند که میزان خشونت ها کاهش یافته، دسترسی به عدالت تامین و سطح اگاهی عامه  در مورد زنان بلند برده شود. ما معتقدیم که برهمه این چالشهای زمانی پیروز خواهیم شد ؛هرکه مبارزۀ ملی برای حقوق زن در افغانستان آغاز یابد.

سر دادن شعار های پر آب و رنگ چیزی را تغییر نخواهد داد الا اینکه مسؤلان امور  ومردم در انسجام کامل دربرابر ظلم وتعدی و بیسوادی ،رسوم وعنعات ناپسند که زندگی هزاران خانواده به ویژه زنان را متاثر ساخته است اصلاح گردد.

مسؤلان امور باید به وظایف شان مطابق قانون عمل نمایند و مردم باید جلو ظلم بر زنان را در محلات و خانواده های خویش بگیرند همچنان رسانه ها باید نقش مؤثر خویش را در زمینه مبارزه در برابرقانون شکنی در مورد زنان و عنعنات ناپسند چون طویانه و عروسی های مجلل ایفاء نمایند.

جامعه،متشکل ازمردان وزنان بوده وجامعه بشری را این دو جزولاینفک می سازد لذا تبعیض قایل شدن وجدا نمودن زن ومرد در عرصه های اجتماعی وسیاسی صدمه ایست که به ماهیت جامعه بشری وارد می گردد.

هرچند زنان وارد عرصه های اجتماعی شوند به همان پیمانه ما شاهد پیشرفت ، ترقی وتعالی کشور خواهیم بود لذا این مسؤلیت شهروندان کشور ، سازمان ها و نهاد های رسانه یی است که سعی نمایند حضور زنان در تمامی عرصه وشؤن زندگی اجتماعی وسیاسی  متبارز گردد.

امروزه شمار زیادی زنان از عدم تطبیق قانون ،عدم دسترسی به عدالت ، نا آگاهی ، سطح پائین تعلیمی ، عدم عرضه خدمات صحی رنج می برند وبرای محو این همه ناملایمات و نابرابری ها ما مجبوریم دست بدست هم داده به مبارزه جدی و پیگیر بپردازیم.

میزان بلند خشونت ( قتل های بدون حکم دادگاه ، خشونت های خانواده گی اعم از ازدواج های اجباری و بد دادن ها و گرفتن طویانه های گزاف ، رسوم ناپسند مرد سالارنه )زنجیرهای آهنینی است که بر گردن زنان کشور سگینی می نماید. ماشاهد واقعاتی هستیم که به عنوان انسان های متمدن از ابراز آن خجل میشویم لذا به باورما مبارزات منسجم و همه گیر و برنامه ریزی شده باید آغاز گردد تا روزی شاهد خوشبختی زنان که خوش بختی جامعه و سربلندی مردم کشور است،  باشیم.