Afghan Women's Network
AWN

Afghan Women's Network

صلح بدون حضور زنان بی معنی است

شبکۀ زنان افغان به عنوان نهاد چتر مؤسسات مدافع حقوق زنان در افغانستان،  روز جهانی صلح را به همه زنان درد کشیده و ملت شریف کشور تبریک وتهنیت گفته و به همین مناسبت روز جهانی صلح را  با جمع آوری ( صدها زن افغان )در کابل و ولایات  با تجلیل یک دقیقه سکوت و دعا به ارواح قربانیان صلح در کشور  مراتب آتی را اعلام میدارد:

زنان افغان نگران اند که باوجود دستاوردهای مثبت در زندگی زنان در ده سال گذشته، وضعیت پیشرفت و ترقی شکننده بوده وبعضی اوقات محدود به الفاظ و شعار است. راه حل ها، قوانین، پالیسی ها، برنامه های عمل و ستراتیژیهای بی شمار برای توانمندسازی زنان افغانستان به وجود آمده ولی تطبیق و پیگیری آنها هنوزهم آمار غیر قابل قبول را نشان میدهند.

ما به این بارویم که در پروسه صلح نقش مهم وسازنده برای زنان در نظر گرفته شود زیرا صلح بدون  سهم زنان بی معنی بوده واگر صلحی  هم بدون حضور شان تامین گردد به یقین ناقضین حقوق زن و حقوق بشررا حمایت خواهد کرد.

 درحالیکه رهبران جهان و منطقه در کنفرانس های  متعدد چون  استانبول، بروکسل ، بن ، شیکاگو و توکیو گردهم آمدند؛ زنان افغان معتقد اند که هر برنامه ونقشه ایکه برای پیشرفت اقتصادی، صلح، ثبات و امنیت درافغانستان که شمولیت و اشتراک زنان را نادیده بگیرند؛ آنها دیدگاه و اهداف شانرا به دست نخواهند آورد. زنان افغان بطور دوامدار به پالیسی سازان گوشزد میکنند که به تعهدات کنونی شان وفادار باشند وچهارچوب پروسه انتقال را براساس حفظ دستاوردها و قربانی های زنان افغان، بنا نهند.

به هیچ وجه نباید حقوق بشری فدای  پالیسی های نادرست دولت از قبیل توزیع سلاح به اشخاص غیر مسوُل گردیده و آزادی موجود زنان  ، مردان و اطفال افغانستان  قربانی آن گردد

بررسی ها برای  توزیع سلاح  به نیروهای امنیتی افغان به شمول پولیس محلی افغان و مسولین امنیتی اشخاص بلند  رتبه دولت چه از  اعضای محترم پارلمان ، وزرا و اشخاص پر نفوذ  باید شامل  قوانین نافذه افغانستان  در  مورد  داشتن سلاح و استفاده آن باشد.

 شبکه زنان افغان، توزیع سلاح  را در قراء وقصبات کشور زیر هر عنوانی خطرناک و برخلاف قوانین  دانسته و این اقدامات را خلاف اصل حکومت داری خوب و تامین حاکمیت قانون میداند. در حال حاضر سلاح بدستان برسرنوشت مردم در برخی  ازمناطق  بشمول کابل حاکم بوده وبه ویژه  اعمال خشونت در برابر زنان افزایش یافته است. و سلاح آن عده از افراد را که تاکنون جمع آوری نشده است جمع آوری وسایه سنگین سلاح  رااز فراز سر زنان  ومردان کشور برچیند.

زنان افغان از  دولت  خویش ورهبران جامعه جهانی میخواهند که زنان ،  چون نصف نفوس کشور را تشکیل میدهد، به فراموشی و حاشیه گذاری نه سپرده  و سهم گیری  آنها را درمورد تصامیم  مهم سیاسی ، اقتصادی ، امنیتی و فرهنگی کشور در چوکات حکومتداری شریک سازد  .

ما از دولت افغانستان می خواهیم تا در اجرای قانون منع خشونت علیه زن اقدامات جدی را روی  دست گرفته وجلو هر نوع قانون شکنی را سد گردد.

شبکه به این باور است که جامعه جهانی نباید اجازه دهد تا حقوق زنان افغانستان؛ زیر عناوین مختلف پامال گردد زیرا یکی از اهداف کمک های جامعه جهانی به افغانستان؛ حمایت از حقوق بشر وحقوق زنان بوده است. بدون تامین حقوق زنان حضور ده سالۀ جامعه جهانی بی معنی خواهد بود.