Afghan Women's Network
AWN

Afghan Women's Network

عکس العمل زنان رهبر در جامعۀ مدنی افغانستان پیرامون ابلاغیه رسمی کنفرانس لندن در رابطه به افغانستان

عکس العمل زنان و نماینده گان جامعهء مدنی افغانستان در مورد نتیجه نهایی ابلاغیه کنفرانس لندن:

ابلاغیه نهایی کنفرانس لندن بصورت واضح توسط کوشش ها و دادخواهی زنان افغان که در کنفرانس لندن سفر نموده بودند و ضمن مدارک که شامل نگرانی های اساسی زنان افغان بود مطرح گردید. نتیجه کنفرانس لندن نه تنها زنان افغان بلکه دولت افغانستان و جامعهء جهانی متعهد هستند که هر گونه تغیرات سیاسی  که در افغانستان با ذیدخل بودن طالبان در دولت صورت گیرد با وجود آن هم حقوق بشری باید حفظ گردد و همچنان حقوق بشر هر گونه تلاش های را در زمینه رفع معضلات سیاسی و درگیری ها در افغانستان از طریق مذاکرات و آتش بس مستقیماً با طالبان رفع نماید. زنان افغان این پیش نویس را شرط قرار داده و شدیداً یک سیستم نظارتی پیشنهاد نموده تا از برنامه ها و توطئه ها که حقوق زنان را نقض می نمایند نظارت نموده و برعلاوه هر گونه تخلف و متجاوزین باید سریعآ به عنوان یکی از نگرانی های ملی نشان داده شود.

همچنان در ابلاغیه نظریات به شکل کامل در رابطه به تطبیق پلان ملی برای زنان (NAPWA) و تطبیق قانون منع خشونت علیه زن نیز ذکر گردیده است. بر علاوه از تجدید دوباره دولت افغانستان و نظریات دولت در رابطه به قوی ساختن زنان و اشتراک آنان در تمام سطوح دولت و قانون اساسی به شمول زنان برگزیده، اعضای مقرر و خدمات ملکی بخاطر به واقعیت ساختن وعده ها و شامل ساختن زنان در تصمیم گیری های اجتماعی تحسین صورت گیرد. عکس العمل های بیشتر و معین ما در زمینه ابلاغیه رسمی شامل سفارشات ذیل می باشد:

امنیت:

  • افزایش و پیشرفت نیروهای نظامی افغانستان و پولیس ملی افغانستان باید صورت گیرد و تلاش های در زمینه اجرا گردد تا نیرو های نظامی بتوانند حفاظت از زنان را در یکی از اساسات کاری شان بگنجانند. این موضوع میتواند با افزایش و استخدام تعداد بیشتر زنان در بخش های امنیتی، سرمایه گذاری در واحد های رسیده گی به قضایای فامیلی و آموزش نیرو های امنیتی و بخش عدلی در رابطه به قانون منع خشونت علیه زن صورت گیرد. تعهدات دولت افغانستان در ادامه انکشاف ستراتیژی ملی امنیتی در سازگاری با قطعنامه های شواری امنیت ملی 1325، 1820،1888 و 1889 باید صورت گیرد. ساختن پلان ملی برای زنان در رابطه به صلح و امینیت باید در اولویت ها به عنوان یکی از عنصر های پولیس امینیت ملی قرار گرفته و سهمیه نماینده گان زنان در تمام فرصت های صلح و امنیت ایجاد گردد.
  • با زنان باید با ایجاد دوباره پروگرام صلح ملی مشورت صورت گیرد. پروگرام صلح ملی باید حمایه شود تا زنان بتوانند قدرتمند شوند تا از حقوق انسانی خود استفاده نمایند.  

حکومت داری:

  • زنان باید در مشوره ها برای انکشاف و موثریت هر چه بیشتر تمام پلان ها شامل بوده و قوانین مدنی ملی نیز در زمینه جوابگو باشند، به شمول خدمات ملکی و پولیس.
  • برای 12،000 کارمندان ملکی ساحوی در تمام ساحات تریننگ در رابطه به ساختن مهارت های آنان در تجزیه موضوعات و پاسخگویی به انکشاف و نیازمندی های امنیتی زنان صورت گیرد. پالیسی های عملی که در زمینه انکشاف خدمات ملکی ساحوی که آنرا زنان تشکیل می دهند را تصدیق نماید.
  • پروپوزل ها در رابطه پالیسی جدید در ارتباط به سیستم های عدلی رسمی و جرگه یا شورای اصلاحی به عنوان فرصتی مورد عمل قرار گیرد تا اینکه این جرگه ها را متقاعد بسازند تا حقوق اساسی زنان در هر گونه موضوعات قضایی و یا سیستم شورای اصلاحی با تاًکید به اینکه سرمایه گذاری بالای سیستم عدلی رسمی صورت گیرد.
  • زنان باید در تمام پروسه های اساسی در از بین بردن فساد نقش اساسی داشته تا اینکه در تمام اشکال معین فساد که آنها را متضرر میسازد  نشان داده شود.

 

قدم های بعدی:

  • در کنفرانس لندن اجندا مشخص که شامل دایر کردن جرگه صلح و کنفرانس کابل در بهار 1389 تدویر می گردد. هر کدام از این رویداد ها فرصت را برای دولت افغانستان و همسایه های خارجی شان ایجاد میکند، تا تعهدات که در کنفرانس لندن نموده بودن را به اثبات برسانند که صلح و آشتی دوباره با هزینه های حقوق بشر صورت نمی گیرد و زنان افغان نقش اساسی را برای آوردن صلح پایدار در کشور شان دارند. زنان باید کاملاً در تمام مراحل این تصمیم گیری ها شامل شوند و همچنان زنان باید در مراحل تصمیم گیری های رویداد ها خودشان را شامل بسازند. در ماه آینده، شبکه زنان افغان جلسه مشورتی ملی را برای آماده ساختن نظریات و پیشنهادات زنان در رابطه با اشتراک فعال شان در این پروسه ها را آماده ساخته و در اختیار ملت از طریق مطبوعات قرار خواهد داد. یکی از مهمترین مطالبات زنان این است که نماینده شان در تصمیم گیری ها به سطح دولت و جامعهء جهانی برای آوردن صلح سهیم باشند. ما، زنان افغانستان، تعهد میکنیم تا در کنار دولت افغانستان و جامعهء جهانی برای آوردن صلح و کامیابی برای کشور محبوب ما و تمام مردم آن کار می کنیم. ما به عنوان همراهان آینده افغانستان ایستاده گی می کنیم.
  • ما در ادامه از حامیان بین المللی آنهای که همچو فرصت ممکن را برای زنان افغان فراهم نمودند صمیمانه سپاسگزاری می کنیم، به خصوص از United Nations Development Fund for Women(UNIFEM) به ابتکار Inclusive Security, BAAG  و نهاد ACBAR .