Afghan Women's Network
AWN

Afghan Women's Network

اعلامیه شبکه زنان افغان در پیوند با روز جهانی حقوق بشر و ختم کمپاین 16 روزه منع خشونت علیه زنان

 ۱۰ دسمبر ۲۰۱۶ مطابق با ۲۰ قوس ۱۳۹۵

اعلامیه جهانی حقوق بشر در دهم دسمبر سال ۱۹۸۴ میلادی از سوی مجمع عمومی سازمان ملل متحد به تصویب رسید.که هدف از تصویب این اعلامیه و نامگذاری این روز بنام حقوق بشر تضمین حقوق و آزادی های برابر و تاکید بر حقوق بنیادی مدنی، فرهنگی، اقتصادی، سیاسی و اجتماعی تمام افراد میباشد.

افغانستان یکی از کشورهایی است که اعلامیه جهانی حقوق بشر را پذیرفته ومکلف است تا مطابق با این اعلامیه قوانین و برنامه های ملی حقوق بشری تمام اتباع افغانستان را رعایت کند. کمپاین ۱۶ روزه مبارزه جهت خشونت علیه زنان که به تاریخ ۲۵ نوامبر آغاز میشود در روز جهانی حقوق بشر به اتمام میرسد.با ختم کمپاین 16 روزه  و تجلیل از روز جهانی حقوق بشر،  زمینه ها و فرصت های مهم را برای فعالین ومدافعین حقوق بشر بخصوص حقوق زنان را مهیا میسازد تا از یکسو در مورد مفاهیم حقوق بشری به مثابه یک ارزش ملی و بین المللی برنامه های داشته باشند و از سوی دیگر دادخواهی برای احقاق حقوق قربانیان و به ویژه زنان و اطفال نمایند.

نهاد های مدنی بخصوص شبکه زنان افغان همه ساله از روز جهانی حقوق بشر تجلیل بعمل آورده و امسال نیز با در نظرداشت یکی از اولویت های استراتیژیک شبکه که همانا مصونیت حقوقی و اجتماعی زنان میباشد، بتاریخ 25-11-2016 کمپاین 16 روزه منع خشونت علیه زنان را با اشتراک نماینده های دولت، رسانه ها، فعالین و مدافعین حقوق بشر و حقوق زنان پیرامون افزایش خشونت ها، فرهنگ معافیت از مجازات، عدم تطبیق قانون، عدم آگاهی از حقوق زنان، عدم تعین بودیجه مشخص برای کاهش خشونت ها از سوی دولت و نبود حمایت روانی از قربانیان خشونت ها افتتاح نمود.شبکه زنان افغان از آغاز کمپاین تا امروز بیش از 100 پیام تصویری را از طریق رسانه های تصویری و شبکه های اجتماعی به نشر رساند همچنان اعضای شبکه زنان افغان در نشست های ملی و محلی در کابل و ولایات در مورد کمپاین ۱۶ روزه اشتراک نموده و در میز های مدور، مصاحبه ها و برنامه های خبری متعدد فعالانه اشتراک ورزیدند.

در ختم  کمپاین ۱۶ روزه  و روز جهانی حقوق بشر، شبکه زنان افغان پیشنهادات ذیل را ارایه میکند:

 

 

پیشنهادات:

  1. شبکه زنان افغان از برنامه ها، ییام ها و تعهدات حکومت وحدت ملی جهت مبارزه برای کاهش خشونت علیه زنان بخصوص از امضا تفاهمنامه میان لوی څارنوالی و وزارت های تحصیلات عالی، صحت عامه، معارف و اداره مستقل ارگان های محل استقبال مینماید. برای نخستین بار در ۱۵ اخیر چنین برنامه های جهت مبارزه با خشونت علیه زن به شکل منظم تدویر یافته است. شبکه زنان افغان یکبار دیگر خواهان  پی گیری جدی سران حکومت وحدت ملی از عملی شدن تعهدات شان در قبال تطبیق قوانین،مکانیزم های عملی برای تطبیق مواد تفاهمنامه متذکره و شریک ساختن نتایج آن میباشیم.
  2. شبکه زنان افغان از رونمایی استراتیژی و پلان عمل ملی مبارزه با خشونت علیه زنان که به منظور تطبیق موثر قانون منع خشونت علیه زنان ایجاد گردیده حمایت نموده و آنرا گام مهمی در راستایی عملی نمودن این قانون و موثریت خدمات حمایوی برای زنان قربانی خشونت میپندارد. درضمن شبکه زنان افغان خواهان ایجاد مکانیزم های شفاف، حسابده و قابل اعتماد به منظور تطبیق این دو سند جدید از سوی دولت میباشد.
  3. شبکه زنان افغان از حکومت وحدت ملی  و به خصوص از مراجع که در کمپاین ۱۶ روزه منع خشونت علیه زن مسولیت های جدید را به عهده ګرفته اند میخواهد تا در تطبیق برنامه ها و پلان های شان با نهاد ها و فعالین حقوق زن همکاری و مشوره های مستدام بمنظور موثریت این برنامه ها داشته باشند.
  4. شبکه زنان افغان از معاونیت منع خشونت علیه زنان، تخلفات اطفال و حمایت از حقوق بشر لوی سارنوالی خواستار همکاری و هماهنگی بیشتر با نهاد های زنان و فعالین حقوق زن بوده تا توسط تشریک معلومات و طرح میکانیزم های مشخص برای حمایت عاجل از قربانیان خشونت ها مطابق قوانین صورت ګیرد.  
  5. حکومت وحدت ملی باید مطابق تعهدات ملی و بین المللی خویش به خصوص پلان عمل ملی افغانستان برای تطبیق قطعنامه ۱۳۲۵ شورای امنیت ملل متحد، برای قربانیان خشونت ها در زمینه فراهم سازی مساعدت های مادی، معنوی و صحی مسولیت خویش را ادا نماید.
  6. وزارت ارشاد ، حج و اوقاف در امر آگاهی دهی در مورد اضرار و پیامداد های ناگوار خشونت ها ، حقوق و وجایب شرعی زن اقدامات جدی را در قره و قصبات کشور روی دست گیرد.
  7. کمسیون حقوق بشر در سرتاسر افغانستان در زمینه ریشه یابی جرایم خشونت علیه زنان تحقیق نموده و راهکار های مبارزه با این پدیده را برای دولت پیشنهاد نماید.
  8. توسعه حاکمیت قانون  در سرتاسر افغانستان و جلو گیری از توسعه عدالت غیر رسمی و عنعنوی ( مخصوصاَ در موارد جرایم و جزا ها )
  9. خاتمه دادن به فرهنگ معافیت مجرمین ، از نهاد های عدلی و کشفی خواهانیم تا افراد ذیدخل در جرایم خشونت بخصوص تجاوزات و قتل های ناموسی را شناسایی، دستگیر و تحت تعقیب عدلی قرار دهند.