Afghan Women's Network
AWN

Afghan Women's Network

اعلامیه مطبوعاتی در پیوند با روز جهانی منع خشونت علیه زنان و آغاز کمپاین 16 روزه

خشونت علیه زنان، خشونت علیه بشریت است ؛ بیایید به آن خاتمه دهیم!!

  ۴ قوس ۱۳۹۵ مطابق۲۴ نومبر ۲۰۱۶

مبارزه در راستای از بین بردن خشونت هاو تبعیض علیه زنان، شرایط فراهم نمودن حقوق مساوی و دسترسی زنان به حقوق اساسی شان در قوانین و پالیسی های ملی افغانستان مانند قانون اساسی، قانون منع خشونت علیه زنان، مقرره منع آزار و اذیت علیه زنان و اطفال ، پلان ملی کاری برای زنان افغان (نپوا) و پلان عمل ملی افغانستان برای تطبیق قطعنامه 1325 شورای امینت ملل متحد در مورد زنان، صلح و امنیت  تضمین گردیده است. همچنان افغانستان با الحاق  کنوانسیون بین المللی منع هر نوع تبعیض علیه زنان (سیدا) و اعلامیه جهانی حقوق بشر تعهد خود را جهت از بین بردن خشونت علیه زنان اعلام داشته است.  نهاد های جامعه مدنی بخصوص شبکه زنان افغان فعالیت های گسترده را جهت آگاهی دهی در مورد قانون منع خشونت علیه زنان، حقوق زن از دیدگاه اسلام ، ارایه نظریات برای غنامند سازی و دادخواهی برای تصویب قانون خانواده ، حفظ قانون منع خشونت علیه زن به حیث قانون خاص و عدم ادغام آن به کود جزایی افغانستان، دسترسی زنان به عدالت ، تاکید بر افزایش حضور معنی دار زنان در تصمیم گیری های سیاسی و داد خواهی برای حضور پر رنگ زنان در اجتماع انجام داده اند.

 شبکه زنان افغان سالانه از روز بین المللی منع خشونت علیه زنان  و آغاز کمپاین  بین المللی ۱۶ روزه منع خشونت علیه زنان که از تاریخ ۲۵ نومبر الی ۱۰ دسمبر (روز جهانی حقوق بشر) اشتراک مینماید و  برنامه ریزی نشست ها و برنامه های مطبوعاتی برای کاهش  خشونت علیه زنان دادخواهی های متداوم را دایر نموده است.  در سال جاری شبکه زنان افغان  کمپاین رسانه یی به منظور اخذ تعهدات و پیام های سران حکومت وحدت ملی و خواسته های قربانیان خشونت ها را پیرامون تطبیق قانون، مجازات عامیلین خشونت ها، آگاهی دهی، حمایت روانی و اجتماعی قربانیان خشونت و بودیجه یابی در سطح کشور راه اندازی مینماید.

 با وجود تلاش های خستگی ناپذیر در عرصه  مبارزه با خشونت علیه زنان  هنوز هم خشونت علیه زنان یکی از جدی ترین مشکلات حقوق بشری  در افغانستان به شمار رفته که همه روزه در حال افزایش میباشد با در نظر داشت ارقام ارایه شده از طرف معینیت سارنوالی منع خشونت علیه زنان از اول ماه حمل سال جاری الی دوازدهم عقرب به تعداد ۲۴۶۲ قضیه خشونت در سرتاسر افغانستان به ثبت رسیده است.در سال جاری ما شاهد شنیع ترین اعمال خشونت آمیز بالای زنان و دختران بوده ایم. محکمه صحرایی و قتل شازیه در لغمان ،سر بریدن ریحانه توسط فامیل شوهرش در بادغیس ، تیر باران کردن سامعه در فاریاب، خفه نمودن نسرین در جوزجان و تجاوز های جنسی بالای زنان و اطفال در تخار و ولایات دیگر تعدادی از قضایای است که شدید بودن خشونت علیه زنان در افغانستان را نشان میدهد.  

 

خشونت ها دارای علل و عوامل مختلف هستند. الگو ها و هنجار های فرهنگی ـ سنتی فروانی در جامعه وجود دارد که زمینه های بروز و تداوم این خشونت ها را مساعد می سازد و آن را توجیه میکند . از سوی دیگر عوامل حقوقی ـ سیاسی ، فرهنگی ـ‌ اجتماعی ، اقتصادی و حتی عوامل روانی نیز در تداوم و گسترش خشونت ها علیه زنان نقشی بارزی داشته است. دسترسی کمتر زنان به عدالت، فرهنگ معافیت از مجازات، کتمان قتل های ناموسی و تجاوزات جنسی به زنان و عدم مراجعه قربانیان به مراجع عدلی و قضایی،نبود بودیجه مشخص در امرمبارزه با خشونت علیه زن، نبود حمایت حقوقی روانی و مالی از زنان متضرر خشونت ها و فامیل های شان از جمله چالشهای برجسته فراروی زنان میباشد.

شبکه زنان افغان در پیوند به آغاز کمپاین ۱۶ روزه منع خشونت علیه زنان خواست های ذیل را به نشر رسانیده و خواهان توجه جدی حکومت وحدت ملی به خصوص نهاد های مرتبط است.

  • ما بطور جدی از حکومت وحدت ملی خواهان تطبیق قانون و عدم معافیت از مجازات در مورد هر نوع خشونت و حمله بالای زنان هستیم.
  • ما بطور قطعی از حکومت وحدت ملی خواهان حمایت از قانون منع خشونت علیه زن به حیث یک قانون خاص و عدم ادغام آن به کود جزای افغانستان میباشیم.
  • دولت باید از تراکم قوانین جزایی در امر مبارزه با خشونت علیه زن جلوگیری نموده و درتطبیق قوانین موجود در این راستا توجه جدی نماید.
  • حکومت وحدت ملی باید مطابق تعهدات ملی و بین المللی به خصوص پلان عمل ملی افغانستان برای تطبیق قطعنامه ۱۳۲۵ شورای امنیت ملل متحد، برای قربانیان خشونت ها در زمینه فراهم سازی مساعدت های مادی، معنوی و صحی مسولیت خویش را ادا نماید.
  • وزارت ارشاد ، حج و اوقاف در امر آگاهی دهی در مورد اضرار و پیامداد های ناگوار خشونت ها ، حقوق و وجایب شرعی زن اقدامات جدی را در قره و قصبات کشور روی دست گیرد.
  • کمسیون حقوق بشر در سرتاسر افغانستان در زمینه ریشه یابی جرایم خشونت علیه زنان تحقیق نموده و راهکار های مبارزه با این پدیده را برای دولت پیشنهاد نماید.
  • توسعه حاکمیت قانون  در سرتاسر افغانستان و جلو گیری از توسعه عدالت غیر رسمی و عنعنوی ( مخصوصاَ در موارد جرایم و جزا ها )
  • خاتمه دادن به فرهنگ معافیت مجرمین ، از نهاد های عدلی و کشفی خواهانیم تا افراد ذیدخل در جرایم خشونت بخصوص تجاوزات و قتل های ناموسی را شناسایی، دستگیر و تحت تعقیب عدلی قرار دهند.
  • تعقیب جدی قضایای خشونت علیه زن از سوی سارنوالی اختصاصی و محاکم اختصاصی منع خشونت علیه زن
  • اختصاص بودیجه مشخص برای بارزه با خشونت علیه زن