Afghan Women's Network
AWN

Afghan Women's Network

قتلهای زنان، تجاوز های جنسی و خشونت رادر ولایت هرات متوقف سازید.

برای پخش عاجل

شبکه زنان افغان تداوم اعمال خشونت و قتل زنان و اطفال را در ولایت هرات شدیدا محکوم نموده از دولت افغانستان تقاضاء می نماید تا در مطابقت با قانون اساسی و سایر قوانین امنیت شهروندان کشور را تامین نماید.

اخیرا حوادث و واقعات خشونت بار در برابر زنان و اطفال در برخی از ولایات کشور افزایش یافته و ولایت هرات در صدر قضایای تجاوزهای جنسی به اطفال و زنان بوده و همچنان شماری از قربانیان تجاوز توسط عاملان تجاوز به قتل رسیده اند.

در چند مورد اطفال نخست مورد آزار و اذیت جنسی قرار گرفته و سپس به قتل رسیده اند و در یک مورد دیگر خانم جوانی با فرزند نوزادشتوسط شوهرش به قتل رسید و همچنان قضیه تجاوز یک پدر به دخترش از قضایای تکاندهنده ایست که وجدان انسانی انرا نمی پذیرید.

میزان آزار و اذیت جنسی و کشته شدن زنان در این اواخر سیر صعودی داشته که این امر مردم به ویژه زنان را نگران ساخته است.

تداوم اینگونه قضایا متاسفانه از همگسستگی فرهنگی، عدم تطبیق قانون و عدم اعتقاد به باور های دینی را به نمایش گذاشته و این واقعیت تلخ را مبرهن می سازد که برای تامین حقوق بهروندی و تامین امنیت مردم دولت باید هرچه بیشتر کوشا بوده سعی نماید جلو خود سری ها و قانون شکنی ها گرفته شود.

نهاد های عدلی و قضایی کشور نباید در برابر اینگونه جرایم انعطاف داشته یا در کیفر دهی مجرمان اهمال نماید، زیرا اهمال در اینگونه موارد سبب افزایش وقایعی خشونت بار و ننگین می گردد.

دولت مسئول وظیفه دارد تا میز انا عمل جنایت کارانه کاهش بخشیده و به همه شهروندان به ویژه زنان در امنیت، رفاه و تحصیل آنان توجه جدی نماید.

بنابر آن شبکه زنان افغان افزون بر ابراز نگرنی شدید در مورد قتلهای زنان و تجاوز های جنسی در سراسر کشور به ویژه در ولایت هرات از دولت خواستار اقدامات جدی ، سریع و مجازات عاملان این خشونت ها می باشد.