Afghan Women's Network
AWN

Afghan Women's Network

نگذارید حقوق زنان نقض گردد !

   کابل افغانستان                                                                        شماره مسلسل )2)

تاریخ : 24-11-1392

از آن جا که زن افغان هنوز هم از مصونیت و رفاه کامل که حقوق  حقه اش میباشد ، برخوردار نگردیده ، نیاز به دوام مبارزه همگانی داریم ، مبارزه ییکه از طرف ما زنان آغاز، ولی برای حمایت تمامی زنان افغان براه انداخته میشود .

ما زنان افغان مانند گذشته ها ،هنوز هم روزهای تاریکی را میگذرانیم که دران از حقوق اسلامی وانسانی خبری نیست و گذشته از دیگر آسوده گی های لازم هنوز هم فقط برای یک زنده گی  مرفه صدا بلند مینماییم .

امروز کرامت انسانی ما با بریدن اعضای بدن ، بد دادن ، فروش ونکاح اجباری صدمه میبیند  ، کرامتی را که هدیه الهی است و باید ارج گذاشته شود . عاملین و مرتکبین خشونت علیه ما محکوم به اندکی مجازات شناخته نمیشوند  . آزار و اذیت ما  نقض یک قاعده اخلاقی پنداشته نشده و اصلا منحیث مختل کننده نظم جامعه به آن توجه مبذول نگردیده است. از سوی دیگر ما زنان منحیث یک فرد جامعه در تصامیم ارزنده دولت سهیم نبوده ،مشارکت و رهبریت  ما نیز به شکل خیلی ضعیف و حتی نمایشی میباشد .چنانچه عدم حضور فعال ما درین مقطع مهم تاریخی که انتقال قدرت سیاسی و امنیت در آن صورت میگیرد مصداق به این امر است .

به اساس احصائیه ملل متحد امروز بیشتر از هفت  بیلیون انسان در روی کره زمین زندگی میکنند که نیم این رقم را زنان تشکیل میدهند  و قرار گزارش ملل متحد  در هر سه زن یک زن به خشونت (تجاوز ، لت و کوب) مواجه است. یعنی تعداد زنان که مورد خشونت های مختلف قرار میگیرند به یک بیلیون میرسد.

در مقابل این ظلم در 14 فبروری 2013 یک بیلیون زن و مرد قیام نمود و قرار است در14 فبروری 2014  نیز یک بیلیون زن و مرد در جهان  قیام  نمایند  تا به خشونت علیه زنان بس بگویند شعار سال 2014 "عدالت اجتماعی" میباشد.در  این قیام  بیشتر از  5000 نهاد مدنی  در جهان خواهان خاتمه  خشونت علیه زنان و تامین عدالت و برابری هستند. این قیام  یک روزه فراخوانی است در سراسر جهان، تا یک بیلیون انسان با یک هدف واحد برای مقابله با خشونت علیه زنان در جهان قیام کنند. ما چیزی بیش از آنچه را که خالق بی همتاسزاوار ما دانسته ، و در قوانین نافذه کشور ما صراحت دارد ، نمیخواهیم . یعنی ما تامین عدالت میخواهیم و میخواهیم تا فرهنگ عطوفت جاگزین فرهنگ خشونت گردد .وما الی تطبیق این همه خاست ها خاموش نخواهیم ماند .