Afghan Women's Network
AWN

Afghan Women's Network

با همبستگی خشونت علیه زنان را خاتمه دهیم

 

قوس 1392

 

با تجلیل از روز جهانی محو خشونت علیه زنان، شبکه زنان افغان میخواهد بالای موارد مثبت و منفی که در زنده گی زنان افغان رخ داده تاکید نماید،چنانچه امسال با اشتراک در کمپاین 16 روزه فعالین برای محو خشونت علیه زنان خواهان اختتام ازدواج ها قبل از وقت و اجباری در افغانستان هستیم.

در 12 سال اخیر ما شاهد یک تعداد پیشرفت ها د رجوانب مختلف زنده گی زنان در افغانستان بوده ایم. قانون منع خشونت علیه زنان یکی از مهمترین اقدامات بوده که برای اولین بار برای خشونت علیه زنان در افغانستان منحیث یک مسئله اجتماعی رسیده گی مینماید. این قانون که در سال 2009 نافذ شده در سیستم عدلی و قضائی قابل تطبیق میباشد. مثال های زیادی از قضایای خشونت علیه زنان وجود دارند که مرتکبین قضایا، در استناد به مواد این قانون به محکمه کشانیده شده اند. در جولای 2013 پولیس در شمال شرق افغانستان یک تن از ملاهان را دستگیر نمودند، که جهت سنگسار یک دختر که متهم به ارتباطات نامشروع بود فتوا صادر نموده بود، که در نتیجه آن دختر کشته شد. این یک قدم مثبت به سود حاکمیت قانون جهت جلوگیری از تطبیق عدالت غیر رسمی که باعث ازدیاد خشونت علیه زنان میگردد شمرده میشود.

جامعه مدنی بخصوص مردان و جوانان سهم شان را رد مبارزه علیه حشونت بیشتر ساخته اند که اشتراک شادن در کمپاین قیام یک ملیادر و راهپیمائی صلح امیز جهت از بین بردن آزار و اذیت در محلا عامه نشاندهنده حمایت شان ار عدالت و مساوات برای همه در یک جامعه میباشند.

با وجود این همه پیشرفت ها چالش ها و مشکلات در این راستا باقی است. چنانچه به اساس ارقام بخش رسیده گی عاجل به قضایا شبکه زنان افغان 860 قضیه جدی خشونت ها علیه زنان از ماه می 2012 بدینسو ثبت گردیده است. قضایا شامل قتل، اختطاف، تجاوز، خشونت های فزیکی، تحقیر احساساتی، جلوگیری از دسترسی به ملکیت شخصی و تعلیم و تحصل و سایر مشکلات خانوادگی میباشد. از جمله این رقم 302 قضیه را موارد ازدواج های اجباری و طلاق می انجامد در دو هفته اخیر نیز شاهد قضایای خشونت علیه زنان بوده ایم. که مهمترین آن شکیکلا 17 ساله در ولایت بغلان توسط شوهرش با ضربه گلوله به رویش مجروح گردید. در یک مصاحبه با مسئولین امنیتی ولایت بغلان گفته شد که شکیلا خودش این عمل را انجام داده بدون کدام شواهد شوهرش را دستگیر ننموده اند.

شبکه زنان افغان از دولت جمهوری اسلامی افغانستان ، علمای دین، جامعه مدنی و همکاران بین الملی خواهان است تا اقدامات جدی را در زمینه از بین بردن خشونت علیه زنان، تقویت حاکمیت قانون و دسترسی به عدالت برای زنان و همچنان حمایت از سیستم هاییکه زنان را قادر میسازد تا از یک محیط  عاری از خشونت با کسب تمام حقوق بشری بهره مند شوند انجام دهند. ما تاکید میورزیم کنوانسیون رفع کلیه اشکال تبعیض علیه زنان تلاش به خرج دهند.

ما از جامعه بین الملی خواهانیم تا تعهدات دراز مدت خویش را توط برنامه های پایدار جهت از بین بردن خشونت علیه زنان انجام دهند تا زان قادر به اشتراک کامل در تمام عرصه ها زنده گی گردند.