Afghan Women's Network
AWN

Afghan Women's Network

حضور زن در قضایا تنها حمایت از کاهش خشونت است بلکه حق شهروندی ما نیز میباشد.

 

مورخ : 12/11/1391                                     

اعضای شبکه زنان افغان از 6 سال بدین سو برای شمولیت و رهبری زنان در ساختار های قضایی کشور به شکل دوامدار دادخواهی نموده  نشست های اخیر بازعیم کشور و دیگر اعضای رهبری در سره محکمه افغانستان همه ما را امیدوار ساخت که برای اولین بار در تاریخ قضای افغانستان شاهد پیشنهاد یک قاضی زن به حیث عضو شروای عالی ستره محکمه خواهیم بود. اما اعلام اخیر ر خلاف وعده ها با زنان این کشور یک بار دیگر اراده سیاسی رهبری کشور را در مورد زنان مورد سوال قرار داد.

شبکه زنان افغان که بارها پیشنهاد خود را جهت استخدام و معرفی یک قاضی ز به شورای عالی ستره محکمه و معاونیت لوی ځارنوالی جاییکه همه برای طلب عدالت به آنجا میایند به آقای ریس جمهور رساندند و نگرائی هاو مشکلاتی که از ین ناحیه متصور بود با نهایت اعتباربا آنها شریک ساختند ولی با وجود وعده های سپرده شده باز هم با پاسخ مثبت به این پیشنهاد شان روبرو نگردیده و یک بار دیگر ناامید شدند.

اما چیزی که شایان ذکر است اینکه:

زنان و مردان از ولایات مختلف در کمپاین آگاهی و داد خواهی که شبکه و اعضاء آن را برای عضویت یک قاضی زن در شورای عالی ستره محکمه براه انداخته بودند سهم گرفتند و همه به این عقیده اند که شمولیت یک قاضی زن در ستره محکمه که شایستگی این موقف را هم داشته باشد میتواند برای هزار ها قربانی خشونت علیه زنان در کشور مژده ای باشد که زنان میتوانند حمایت گسترده ای در ساختار قضایی کشور را داره باشند. همچنان به اساس معاهدات ملی حکومت افغانستان برای سهم دهی زنان در موقف های رهبری اجایی و قضایی نیز نیمی از این اجتماع مستحق حد اقل یکی از 9 کرسی ستره محکمه میباشند.

حکومت افغانستان شاهد قضایای دردناک خشونت علیه زنان و اطفال این کشور در این اواخر میباشد در حالیکه ما زنان شاهد هیچ اقدامی عملی حکومت افغانستان برای رسیده گی به عاملین این قضایا نیز نمیباشیم معرفی یک زن قاضی میتوانست اقدام عملی و جدی برای رسیده گی این قضایا شمرده شود. اما بر عکس زمانی که هیچ زنی جزء 9 عضو شورای عالی ستره محکمه نمیباشد این خود بیانگر حقیقی تلخی در مورد اراده  ضعیف سیاسی حکومت در قبال نیم پیکر اجتماع افغانی میباشد.

ما زنان افغان خواهان برابری و احترام نه تنها در اجتماع بلکه خواهان اراده قوی سیاسی حکومت افغانستان میباشیم چون تجربه افغانستان در طول تاریخ و تجربه جهان نیز میاموزاند که کشور های که نیم قدرت اجتماعی خود برای حکومت داری بهتر و رفاه کشور به کار نمیاندازند هیچ گاهی به حیث یک ملت به موقفیت ملی نایل نمی آیند.