Afghan Women's Network
AWN

Afghan Women's Network

اعلامیه شبکه زنان افغان در پیوند تقرری سارانوالان جدید توسط لوی سارنوالی

شماره مسلسل (۳۶) تاریخ: ۲۴ اسد ۱۳۹۵مصادف به ۱۴ اگست ۲۰۱۶ میلادی کابل – افغانستان اصل ریفورم با آوردن تغیرات و مسولیت دادن به افراد جدید از اصول حکومت داری خوب برای شفافیت، حسابدهی و همچنان موثریت مسولیت ها میباشد. مقرری های 50 تن از سارنوالان در کابل و ولایات قدم امید وارکننده است که در رسیدگی به قضایای که باعث اخلال نظم عامه شده است تقش مهم و قوی را با مسولیت های جدید داشته باشند. و امیدواریم سارنوالان جدیدالتقرر این ارگان که در اصل مدعی العموم ویا نماینده اجتماع اند بتوانند مسئولیت های محوله شانرا به شکل درست آن انجام دهند. حکومت وحدت ملی از تاسیس تا به حال تاکید بالای بلند بردن حضور زنان در سکتور های دولتی و نقش پر معنی شان داشته اند. همچنان دولت افغانستان در مقابل تعهدات ملی و بین المللی برای حضور فغال زنان حسابده است. قانون اساسی افغانستان، پلان عمل ملی برای زنان افغانستان و پلان عمل ملی برای تطبیق قطعنامه 1325 شورای امینت ملل متحد در مورد زنان، صلح و امنیت بالای نقش رهبری و تصمیم گیری زنان تاکید میکند. همچنان افغانستان با الحاق شدن به قوانین بین المللی مانند اعلامیه جهانی حقوق بشر و کنوانسیون منع کلیه اشکال تبعیض آمیز علیه زنان، برای از بین بردن تبعیضات جنسیتی و مساوات متحد است.از سوی هم افزایش قضایای خشونت علیه زنان و آنهم به طور متفاوت تر آن (شدید ترین خشونت ها) زندگی زنان را در منزل و خارج از آن در مخاطره قرار داده است، که صاحب نظران یکی از عوامل آنرا عدم رسیدگی درست به این قضایا میدانند. شبکه زنان افغان متاسفانه در فهرست سارنوالان که به 50 تن میرسد فقط یک زن را در مقابل 49 مرد میبیند. با تأسف این مقرری زنان دیگر به اساس شایسته سالاری و تجربه قبلی آنها در این تصمیم سارنوالی افغانستان مد نظر گرفته نشده است. همچنان تعداد زنان زیاد اند که میتوانند از این عهده بیرون آیند و مانند مردان مسولیت ها را به پیش ببرند این درحالیست که ما زنان افغان در نتیجه دادخوهی با رهبران حکومت وحدت ملی همیشه تعهد ایشانرا مبنی بر رشد زنان دارا بوده ایم. ازینرو، شبکه زنان افغان خواست های ذیل را به حیث راه حل ها پیشنهاد مینماید: • فهرست مقرری ها بازنگری شده و زنان زیادتر را در آن سهیم سازند • زنان شایسته و کارفهم شناسایی شده درج این فهرست شود • مقامات میبایسیت فهرست نام زنان متخصص این بخش را از نهادهای مدنی تقاضا می نمود تا درج این فهرست می شد، و اکیدا این خواست باید درنظر گرفته شود • افزایش زنان در سطوح تصمیم گیری و رهبری توقوع سایر زنان را برآورده کرده و بر توانمندی آنان می افزاید. با احترام شبکه زنان افغان