Afghan Women's Network
AWN

Afghan Women's Network

اعلامیه شبکه زنان افغان در پیوند به آتش زدن و قنل زهرا

کابل، افغانستان
 
زهرا دختر 14 ساله باردار از سوی شوهر و پدر شوهرش در ولایت غور به تاریخ 15/7/2016 آتش زده شد، وی زمانیکه 9 سال عمر داشت در بدل ازدواج دوم پدرش به بد داده شده که از بدور بد دادن تا مرگش وی مورد خشونت های گوناگون قرار می گرفت تا اینکه متاسفانه به آتش سوختانده شد. از این که زهرا در حدود 80 الی 85 در صد سوخته بود و نظر به امکانات محدود صحی ولایت غور، وی قابل درمان در ولایت متذکره نبود. که به اساس دادخواهی های شبکه زنان افغان و سایرین مراجع زیربط و فعالین جامعه مدنی به سطح والی این ولایت توانستند وی را به تاریخ 16/7/2016 به کابل انتقال داده در شفاخانه استقلال وی تحت مراقبت های جدی و اولیه قرار بدهند. متاسفانه بنابر سوخته گی بسیار شدید، زهرا پس از دو ساعت در شفاخانه جان باخت.
خانواده زهرا با جمع از فعالین مدنی خیمه تحصن را در شهر کابل جهت عدالت خواهی برای زهرا برپا نموده اند. جسد زهرا تا به حال به خاک سپرده نشده است. خانواده زهرا خواستار عدالت، گرفتاری و مجازات مرتکبین اند. شبکه زنان افغان از فعالین مدنی و خانواده زهرا در این دادخواهی عدالت و حق طلبی حمایت میکند و از هیچ نوع حمایت دریغ نخواهد نمود.
شبکه زنان افغان این عمل زشت وغیر انسانی که خلاف موازین دین مبین اسلام، قوانین ملی و حقوق بشری و عرف و عنعنات افغانستان است تقببع نموده خواهان موارد ذیل است:
• اقدامات جدی ارگ ریاست جمهوری و ریاست اجراییه جمهوری اسلامی افغانستان در خصوص این قضیه و قضایای خشونت علیه زنان و در اشتراک گذاشتن نتایج آن با مردم
• وزارت امور داخله در قسمت دستگیری شوهر زهرا باید کوشش های جدی را به بی اندازد و نتایج را برای معلومات و شفافیت با مردم شریک نمایند.
• لوی ثارنوالی افغانستان این دوسیه را در اولویت قرار داده و در قسمت عدالت خواهی برای زهرا اسناد و شواهد کافی را برای محکمه فراهم سازد.
• محکمه قضیه زهرا باید از ولایت غور به کابل انتقال داده شود. محکمه این قضیه را در نشست علنی در حضور داشت مردم، فعالین حقوق بشر و حقوق زن و رسانه ها دایر نمایید و مجازات مطابق قانون جزا و قانون منع خشونت علیه زنان در نظر گیرد.
• وزارت امور زنان از پی گیری و اقدامات این وزارت در قسمت همکاری با خانواده زهرا و رساندن مرتکبین به مجازات مردم و فعالین حقوق زن و حقوق بشر را در جریان بگذارد.
• فعالین جامعه مدنی، حقوق بشر و حقوق زن اقدامات و داد خواهی جدی را جهت پی گیری ان قضیه و آورد فشار برای نتایج به را بی اندازند.