Afghan Women's Network
AWN

Afghan Women's Network

مصئونیت اجتماعی و حقوقی زنان

مصئونیت زنان و دسترسی آنها به عدالت از فعالیت های اصلی شبکه زنان افغان شمرده میشود. زنان و کودکان اولین کسانی هستند که بیشتر از دیگران از درگیری ها و منازعات متأثرمیشوند. در این بخش مهم و استراتیژیک از فعالیت های کاری شبکه زنان افغان، نابرابری جندری موجود و فقدان نهادها و ساختارهای حمایت از زنان در افغانستان، مورد تشخیص و شناسایی قرارمیگیرند.

شبکه زنان افغان و اعضای آن، در این بخش مهم کاری خود، در مواردی چون تأمین حقوق زنان در خانواده، واکنش سریع در موقع اعمال خشونت علیه زنان، و دسترسی آنها به حمایت های قانونی تمرکز میکند. این بخش نظارت بر تعدیل و تطبیق قوانین مربوط به حقوق زنان را، مانند قانون قانون منع خشونت علیه زنان، قانون خانواده، قانون شخصیه اهل تشیع، و قانون اداره خانه های امن را، دربر میگیرد. شبکه زنان افغان، از طریق ارتقای سطح آگاهی جامعه و دادخواهی و نیز تأثیر گذاری در تصمیم گیری ها، به نفع حقوق زنان فعالیت میکند.