Afghan Women's Network
AWN

Afghan Women's Network

چرا زنان به عنوان مذاکره کندگان صلح/ سازنده گان صلح؟

خلاصه خط مشی

مقدمه:

زنان باری مسالمت امیز خشونت را به  عهده دارد  با پیگیری د موکراسی وحقوق بشر به عنوان نیروهای حافظ صلح و تسهیل کنده گان امدادی، زنان حمایت خود را برای "کاهش ساختن خشونت مستقیم» به عنوان میانجی، مشاوران برای صحت بحشیدن برای ناراضی ها و پالسی گذاران راانجام دادن، زنان کار را  برای "انتقال روابط" و پرداختن به ریشه های خشونت  انجام داده است  و به عنوان مربیان و شرکت کنندگان در فرایند توسعه سازی زنان حمایت خود را با سهم داشتند به "ایجاد ظرفیت سازی برای جامعه و ملت خود انجام داده تا ازدرگیری های خشونت امیزجلوگیری نمائید .  در فرآیندهای اجتماعی و تجارب تاریخی در مورد روابط  نابرابرها زنا ن کمک های را که منحصر به بینش فرد و ارزش هایی که زنان را به ساختار صلح می پیوند به صورت موثرمی پیوند. تحقیقات نشان می دهد که زنان افغان درجه عالی در مهارت های مفهومی دارد که  از ان جمله توانایی برای تجزیه و تحلیل وضعیت و تشخیص علت و معلول یاداورشده میتواند . این مجموعه مهارتها درساحه مدیران سطح ارشد برای برنامه ریزی،  ساختاری نهادها ، و چشم اندازها دراز مدت مورد نیاز است. مطالعه نشان داد که زنان افغان دیدگاه ها و چشم اندازهای متنوع در مورد مدیریت سطح ارشد دارد .[1].

شبکه زنان افغان می خواهد به مناسبت یادبود از "روز جهانی صلح" همراه با پیوند نمودن  یک پیام قوی درمورد مشارکت و نقش زنان افغان به عنوان سازندگان صلح / مذاکره کنندگان صلح تجلیل نمائید . باوجود این حقیقت که زنان برای شمولیت و نمایندگی مثمرخود سال ها تلاش نموده است ولی  انان تا هنوز هم به حیث نماینده زیردست باقی مانده اند . شبکه زنان افغان به اساس این خط مشی  یافتهای بحث شده  روی میزرا با مثالهای به گونه نمونه ها زنان صلح آوران بین المللی مشخص سازد. شبکه زنان افغان مخواهد تا نتایج بحث میزمدور که شامل بیش از 50 زنان از کابل وولایات در رابطه به چرا زنان به عنوان مذاکره کندگان صلح/ سازنده گان صلح به اشتراک کزاشتند. همانطور که راه حل های کلیدی تعیین نموده ، شبکه زنان افغان پیشنهاد پنج استراتژی برای گنجاندن زنان در مذاکرات صلح در این جا مختصراً یاد اور میشود .

زنان و مذاکرات صلح: سابقه ای طولانی درمحرومیت :

با وجود اینکه;  این یک واقعیت است که برابری بین زنان و مردان در قانون اساسی افغانستان تضمین شده و در کشوربرای باری اول پلان عمل ملی خود به خاطر اجرای قطعنامه 1325 سازمان ملل متحد شورای امنیت دررابطه به زنان صلح و امنیت راه اندازی شد ، تعهدات و اظهارات حکومت وحدت ملی  در مرتبط به رویدادهای ملی و بین المللی افغانستان تهیه شده است .

برجسته ترین تلاش های گذشته و همچنین بحث کنونی صلح در افغانستان  نابرابری است که توسط نمائندگی اکثر مردم به صورت کولی عدم حضوری زنان در پروسه صلح که تشخص شده است .

اطلاعات بسیار محدود برای اندازه گیری پیشرفت در پروسه صلح  از سهمگیری  شورای عالی صلح، وادغام مجدد و صلح افغانستان در دسترس قراردارد. همچنین هیچ نوع از نمونه ها و درس های اموخته شده موجود نیست که واضح سازد چگونه زنان در شورای عالی صلح (HPC) و شوراهای ولایتی صلح (PPC)  همکاری نموده اند  تا نیازهای زنان در این شوراها مطرح نماید . به باوری کامل زنان درشورای عالی صلح و شورای ولایتی صلح به مشکل میتو اند تا درمذاکرات، مشاورها، وبه اشتراک گذاشتن اطلاعات و مهارت های لابی گری که توسط ان میتواند فشار و بازنمایی خود را انجام دهد واضیح نمائید.

حتی در جایی که پالیسی ها به صراحت برای برابر بیشتر تاکید کرده نگرش نسبت به زنان اساسی جلوگیری از اجرای پالیسی ها، و فصاحت و بلاغت از واقعیت باقی می ماند حذف خواهند شد. در 7 جولای 2015، نماینده رسمی دولت وحدت ملی ملاقات با طالبان در پاکستان که برای اولین بار مذاکره صلح رسمی نامیده می شد. هفت عضو نماینده معرفی شده توسط حکومت وحدت ملی معرفی شده . هیچ یک از اعضای زنان از شورای عالی صلح ، شوراهای ولایتی صلح  و رهبران زن دعوت  نشدند..[2]

در افغانستان متاسفانه وضعیت امنیتی رو به وخامت است. سالهای 2014 و 2015 تا به امروز مرگبارترین سال برای مردم افغانستان در نظر گرفته شده است . در سال 2014، یوناما بالاترین تعداد مرگ و میر و صدمات زنان از خشونت های مرتبط با جنگ از سال  2009   زمانی که یوناما به مستند  ساختن تلفات ملکی اغاز و ثبت کرده است. پانصد و پنجاه و شش (556) حوادث ثبت شد که باعث تلفات 909 زنان (298 مرده  و 611 مجروح)، 21 درصد افزایش از سال  2013 بوده . در عین حال گزارش اواسط سال یوناما در مورد حفاظت از غیرنظامیان در درگیری های مسلحانه 23 درصد افزایش در تلفات زنان (559 تلفات زنان، متشکل از 164 مرگ و 395صدما ) داشتند.[3].

زنان افغان قربانیان ناامنی ها ، آسیب پذیرها ولی کمتر حمایت شده است . با توجه به این واقعیت که حکومت وحدت ملی به سختی آنها را برای نیازهای خود ، چالش  های که  وی  به آن ـروبرو هستند و همچنان سهمگری انها  بر ادرس و اشکار نمودن به طور مستقیم یا غیرمستقیم افزایش نا امنی ها  و فرهنگ افراط گرایی مشورت نموده. پس از حمله شاه شهید  که حمله تکان دهنده بوده  که منجر به کشته و زخمی شدن افراد ملکی بیش از 450 نفر شده  رئیس جمهور محمد اشرف غنی شماری از مشاوره و بحثها در مورد موضع گیری حکومت وحدت ملی داشتند ولی بازهم  حضورزنان به کثرت  در این بحثهای مهم محسوس میگردد..

درس های آموخته: تاثیر زنان بر روند صلح

در یک کشورمرد سالار و فرهنگی متنوع مانند افغانستان، لابیگری و پیگیری برای مشارکت زنان در روند صلح، به عنوان یک معجزه و گام غیر ممکن محسوس میشود. نمونه های میانجیگری محلی و بین المللی رسمی و غیر رسمی وجود دارد، که در ایجاد صلح و مذاکره صلح زنان نقش خودرا بازی کرده اند. شبکه زنان افغان می خواهند که تعدادی زیادی را ازاین مثالها را به اشتراک گذاشته و همچنان صدا را بالای حکومت وحدت ملی و متحدان بین المللی  نموده تا تجدید نظر دوباره به استراتژی خود را نسبت به روند صلح در افغانستان نمایند.  

  1.  یک زن سازنده صلح ، که عضویت در شورای ولایتی صلح در ولایت میدان وردک هم نداشت  به طور داوطلبانه حمایت  خود  از ایجاد صلح محلی می کند  . هنگامی که در این ولایت دو مکتب از دخترانه توسط شورشیان بسته میشود، وی و دیگر زنان محلی به شورشیان رسیدند و خواستار بازگشایی این مکاتب شدند. در حالی که زنان عضو شورای عالی صلح و شورای صلح ولایتی در ساختارهای رسمی به سختی راه برای مشاوره ومذاکرات غیری رسمی  با این افراد پیدا می کنید، زنان در خارج از این ساختار ها هست که حوادث همچو به صورت روزانه تمرین می نمائید..[4]
  2. یکی دیگر زن، به سختی در ولایت نیمروز معلومات را حاصل نمودند و به طور مداوم وضعیت امنیتی  این ولایت را پیگیری نموده  تا شورشیان را شناسی و سعی  نمائید تا با آنها زمینه  ملاقات و مذاکره  را برای یک محیط صلح آمیز در این ولایت ایجاد نمائید.[5]  
  3. در جمهوری گواتمالا، زنان به طور قابل توجهی در مذاکرات سهم داشتند  که منجر به توافق صلح  1996 شد،  این یک واقعیت است که فقط دو زن  اشتراک در تیم های مذاکره ازبخش گواتمالا وحدت انقلاب ملی و دولت گواتمالا  داشتند  . مشارکت جامعه مدنی، از جمله گروه های زنان، به شدت از سوی سازمان ملل متحد و گروه های دوست که حمایت از مذاکرات می نمود تقویه میشود . ژان آرنو، نماینده ویژه دبیر کل برای گواتمالا و میانجی مذاکرات، برای در نظر گرفتن احزاب  به شکلی رسمی توصیه نگرانهای زنان  را تائید نمود . با وجود از عدم حضور نمایندگان زنان در میز صلح، توافق شامل تعدادی مهم در مورد برابری جنسیتی صورت کرفته.[6].
  4. در لیبریا، یک هیئت نمایندگی از هشت زن از فصل لیبریا شبکه صلح  زنان رودخانه مانو که رهبری روت سانو پری و ترزا لی شرمن درروند مذاکرات صلح در سال 2003 به عنوان ناظران رسمی  که قدرت به صحبت و یا رای دان را نه داشت اشتراک کردند . در مرحله بعد، در آکرا، غنا، زنان لیبریا در ایجاد برنامه های صلح (WIPNET) نیز به شکل ناظرسهم داده شته بود ، اما آنها تاثیر بیشتری مخیث فعال صلح ، به هر دوحالت در طول چند ماه از بسیج اجتماعی بی قرار، و تظاهرات فیزیکی که مانع از نمایندگان بدون امضای توافقنامه صلح  خروج از سایت از مذاکرات میگردید. a[7]

راه حل های کلیدی: پنج استراتژی برای ورود زنان در مذاکرات صلح

شبکه زنان افغان از حکومت وحدت ملی و جامعه بین المللی میخواهد تا برای یک بررسی کامل از ساختارهای رسمی  که نشاندهی از صلح  میکند  و ارزیابی عملکرد از اعضای فعلی شورای عالی صلح و شوراهای ولایتی که شامل هردو مردان و زنان میباشد و همچنان تغییرات لازم را در ساختار و اعضای این ساختارهای رسمی به روند شفاف، فراگیر ومتعادل جنس میباشد  انجام دهد . به منظور افزایش زنان مذاکره کنندگان در روند صلح، گسترش مشاوره و اطلاعات وهچنان شامل ساختن زنان به همان اندازه که مردان در بحث ها و تصمیم گیری های مربوط به روند صلح حضوردارد باید درنظر گرفته شود ، شبکه زنان افغان پنج استراتژی برای گنجاندن زنان در مذاکرات صلح پیشنهاد می نمائید. که شامل ان :

  •  مشارکت مستقیم در میز مذاکره

این زمان است برای تعهد که به حقیقت مبدل شود و برای کلمات بر روی کاغذ و در سخنرانی ها  را به عمل تبدیل شود. ما می خواهم تا فرهنگ  تنبلی ، پارتی بازی، و یا نخبه گرایی را تضعیف نمایم . ما از حکومت وحدت ملی خواهان انتخاب شرکت کنندگان زنان در مذاکرات صلح آیندهستم که انتخاب انها باید  بر اساس دانش از مسائل، مهارت های سخنرای، تصمیم گیری، مذاکره، میانجیگری، و مهارت های ساخنار اجماع  دا شته  باشتد  . 33 درصد از مذاکره کنندگان صلح باید زنان باشند. ما ازحکومت وحدت ملی میخواهم تا همکاری نزدیک با وزارت امور زنان، کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان، رهبران زن، ونهادها زنان در شناسایی زنان با تجربه و ماهر در ساحه زنان، صلح و امنیت به شکل یک مذاکره کنندگان از زنان متمرکز سازندگان صلح برای تعامل آسان از زنان در مذاکرات صلح باشد.

  •  وضعیت ناظر

گسترش مشارکت در مذاکرات صلح از طریق ناظر می تواند به زنان اجازه می دهد تا احزاب مذاکره از طریق یک مکانیزم رسمی تحت تاثیر قرارگیرد. همچنان این  ایجاد یک مکانیزم برای گروه انتخاب شده برای برقراری ارتباط اطلاعات در مورد فرایند به مخاطبان گسترده تر میگرددتا . در مذاکرات  بعدی صلح حکومت وحدت ملی نیز باید نقش زنان ناظر برای رهبران زن خارج از ساختارهای رسمی بخاطر شمولیت و شفافیت روند تضمین نمائید. جامعه بین المللی باید این عمل  حمایت نماید تا دست اوردهای  زنان بتواند با انها کمک شوند برای اشکار ساختن  خلاها و چالش هایی که ممکن حقوق زنان را به چالش مواجه نماید .

  • مشوره دهی

انیکه روند صلح به رهبری مردم و فراگیرباشد، ایجاد نمودن محیط قابل قبول برای زنان به اساس 50٪ ازتمامی نفوس افغانستان لازم به عمل می ائید [8], وهمچنان به حکومت وحدت ملی لازم است تا ایجاد یک مکانیزم مشوره دهی با یک برنامه اجرائیوی پایدار داشته باشد. این مشوره ها می تواند در قالب یک انجمن صلح، گفتمان و صداهای زنان که در آن روند صلح  مورد بحث قرارگیرد،  تا ریشه های افراط گرایی توسط جوامع و به خصوص زنان رامشخص و تشویق به پیوستن به تلاشهای محلی برای دسترسی به شورشیان و شناسایی خانواده ها شان تا مذاکرات صلح را به صورتی محلی صورت گیرد.[9]

  • ورکشاپهای حل مسایل

زنان باید مجهز با حقایق ، ارقام، آمار و نمونه ها  و غیره شود تا مباحثات خود را به خوبی انجام دهد. زنان می توند مهارت های مفهومی که توانایی خود را برای تشخیص علت و معلول تقویت می کند به خوبی میتوانند توسعه یابد. حل مساله ها، آموزشی مهارتها و همچنان تبادل نشست ها برای زنهای سازگاری صلح که خارج ازشورای عالی صلح و شوراهای صلح ولایتی باشد باید پشتیبانی  ازجامعه بین المللی داشته باشد  . هنگامی که مذاکره کنندگان زنان صلح مشخص گردید، مشورها در جریان  مذاکرات باید صورت گیرد و پشتیبانی فنی توسط سازمان های بین المللی و دونرها به ویژه زنان سازمان ملل متحد به عنوان بخشی از ماموریت خود باید طراحی و پشتیبانی شود.

  •  عمل گروهی

نمایندگان زنان از هر بخش، گروه و جامعه که باشد باید خود را بسیج و پیوستن به اقدامات فراگیر مربوط به مذاکرات صلح که در آن زنان به حیث مذاکره کنندگان صلح فرامو ش شده  و یا نیاز به پشتیبانی دارد. سازمان های جامعه مدنی که رهبریت شان توسط زنان پیشبرده میشود باید مبارزات انتخاباتی و بلند بردن سطح آگاهی توسط جلسات برای زنان در سطح  ریشه یابی  را طراحی کنند. سازمان ها  و جنبش های زنان را تشویق شود تا به توسعه یک برنامه اجرائی طویل المدت،  طراحی کامپاین برای رسیدگی به صلح و رسیدگی برای عضویت زنان در شورای عالی صلح و شوراها ولایتی صلح برای ارزیابی و  سهمگیری خود و به طور مشترک انجام دادن اقدامات لازم که ان را ضروری پنداشته میشود صورت گیرد . سازمان های زنان نیز تشویق شود تا به استفاده از تمام امکانات از رسانه ها (تلویزیون، رادیو، فیس بوک و توییتر، دادخواست آنلاین) به صحبت کردن در مورد نقش زنان به عنوان سازندگان صلح، نیاز به حضور زنان و تاثیر ان  استفاده موثر صورت گیرد .[10]

 


[1] Kaifi، B. A.، و مجتبی، B. G. (2011). زنان شرقی هند و افغانستان در مدیریت: یک تحقیق کمی در مهارت رهبری و تمایل خود را. مجله بین المللی بازرگانی و مدیریت، 6 (3)، 3-11.

 

[2] اولین جلسه مستقیم بین نمایندگان شورای عالی صلح (HPC) و طالبان، 2015 ژوئیه 15http://hpc.org.af/english/index.php?option=com_content&view=article&id=199:first-direct-meeting-between-the-representatives-of-the-high-peace-council-hpc-and-the-taliban&catid=2:news&Itemid=18

[3] هیئت معاونت سازمان ملل در افغانستان (یوناما) اواسط سال گزارش محافظت از افراد ملکی در منازعات مسلحانه سال 2015،http://unama.unmissions.org/Portals/UNAMA/human%20rights/2015/PoC%20Report%202015/UNAMA%20Protection%20of%20Civilians%20in%20Armed%20Conflict%20Midyear%20Report%202015_FINAL_%205%20August-new.pdf

[4] AWN میزگرد، 2015 سپتامبر 7

[5] Ibid 6

[6] Strategies for Policy Makers: Bringing Women into Peace Negotation, 2009, http://www.inclusivesecurity.org/wp-content/uploads/2013/05/Negotiations_FINAL.pdf

[7] UN Women, Women’s Participation in Peace Negotiations: Connections between Presence and Influence, 2010, http://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/03AWomenPeaceNeg.pdf

[9] AWN Round Table, 7 September 2015

[10] AWN میزگرد، 2015 سپتامبر 7