Afghan Women's Network
AWN

Afghan Women's Network

منیژه وافق

 منیژه وافق محصل ماستری رشته اقتصاد غیرحضوری در پوهنتون ملی اندیرا گاندی، دهلی، هند، مدت 13سال میشود که در پروژه های انکشافی در بخش جندر و توانمند سازی زنان کار میکند. از جمله کارهای که منیژه وافق انجام داده و دست آورد هایش شمرده میشود مشاوریت جندر در وزارت تجارت و صنایع و وزارت اقتصاد میباشد که واحد های جندر را در این دو وزارت فعال و تعداد از زنان وزارت تجارت و اقتصاد را در زمینه تحصیلات عالی شان کمک نموده.او رهنمائی آموزشی جندردر چارچوب قانونی افغانستان و رهنمائی آموزشی برای آغاز تجارت ها با دو موءلف دیگر نوشته که به بیشتر از 500 تن از کارمندان وزارت خانه ها در کابل و ولایات آموزش های جندر، شامل سازی جندر و تحلیل پالیسی ها و بودجه به اساس جندر،  دایر نموده. خانم منیژه وافق  9 سال میشود که مسئول برنامه "تجارت مایه صلح PEACE THROUGH BUINESS " با انستیتوت توسعه اقتصادی زنان که در ایالات متحده امریکا موقعیت دارد کار مینماید. از طریق برنامه "تجارت مایه صلح "  برای بیشتر از 250 تن زنان تجارت پیشه کابل، بامیان، هرات، مزار، دایکندی، جلال آباد و غزنی آموزش داده است. منیژه وافق با دو شریک شرکت تولید البسه خویش “Wonderland Women” و نام تولید اش سلیقه پیش میبرد. ضمن مصروفیت هایش نسبت تعهد که برای توانمند سازی زنان دارد عضویت بورد شبکه زنان را برای دو سال نیز پذیرفته بود و از جمله موسسین LEAD  میباشد که برای حقوق اقتصاد زنان دادخواهی مینماید.  وظیفه فعلی اش مشاور جندر و ارزیابی در یکی از پروژه های کمک های ایالت متحده امریکا در کابل میباشد.