Afghan Women's Network
AWN

Afghan Women's Network

آرزو قانع

آرزو قانع یکی از زنان فعال جامعه مدنی است و با حمایت مادر خود در راه اندازی آموزشهای حرفوی و مسلکی در زمان طالبان آغاز به کار نموده است

خانم آرزودر سال 2004 در ارتقای ظرفیت و توانمندسازی زنان کارنموده است ، او بعدآ به عنوان مدیر پروگرام (ECW) موسسه توانمند سازی زنان تعین شد

آرزو قانع یکی از نماینده گان جامعه مدنی در کنفرانس لندن در جنوری 2010 بوده که مشکلات و پیشنهادات  زنان را در این کنفرانس پیشکش نمود .

آرزو قانع عضو رهبران جوان افغانستان و جامعه آسیا و عضو کمیته اساسی گروه فقرزدائی در آسیای جنوبی میباشد ،از پوهنځی ادبیات رشته جرمنی پوهنتون کابل فارغ شده است و به این باور بوده است که با فهم از رشته حقوق میتواند تغیر مثبت در زندگی زنان بیاورد بدین منظور او لسانس دوم و ماستری خویش را در رشته حقوق دریافت نموده است .

آرزو قانع درده کنفرانس ملی و بین المللی اشتراک داشته است و آواز مردم افغان را با جامعه بین المللی و سیاستمداران رسانیده است .

 او فعلآ به حیث معاون دایرکتر د رموسسه توانمند سازی زنان مصروف کار است .