Afghan Women's Network
AWN

Afghan Women's Network

حسینه صافی

حسینه صافی دردهم دسامبر 1975 میلادی دریک خانواده  روشنفکر در ولایت ننگرهار دیده به جهان گشود. درسن پنج ساله گی در سال 1980 میلادی نسبت جنگها و ناامنی درافغانستان، فامیل موصوفه به شهر پشاور کشور پاکستان مهاجرت کرد. از کودکی یک دختر مسوول در خانواده بشمار میرفت. توانمندی های رهبری ازهمان دوره طفولیت دروجودش متبارز بود.

خانم حسینه صافی دوره ابتدائیه را در مکتب ناهید شهید و لیسه را درماه جون 1995 در لیسه ملالی شهر پشاور به پایان رسانید. علاقمندی او باعث شد تا آموزش زبان انگلیسی را در آموزشگاه بین المللی زبان در شهر پشاور شروع کند و این دوره را تا به سطح  آموزش تعلیمات تربیه معلم در زبان انگلیسی در سال 1992 میلادی به پایان رساند. زمانیکه او یک دانشجو بیش نبود شروع به شخصیت سازی خویش نمود. اعضای خانواده او فقط وظیفه معلمی را بیش از همه امور مقدم میشمردند، فلهذا خانم حسینه اینرا یک اقدام نخست برای عملی نمودن هدف بزرگ که توانمندی خانم ها بود شمرد و  اغاذ به مسیر سازی هدف خود در تمام امورات زندگی شد .او  یک دختر متفکر و خلاق باقی ماند، او دختری بود که نقش و اهمیت تعلیم و تربیه را برای بدست اوردن هدف در زندگی بسیار مهم می پنداشت.

فعالیت های اجتماعی

خانم حسینه صافی منحیث  یک زن فعال افغان فعالیت های چشمگیری داشته و درراه بدست آوردن اهداف زندگیااش چالش های مختلف را روبرو شده است. فراز و فرود های زنده گی او را هرچه بیشتر کوشا بار آورد تا درمبارزه با مشکلات بزرگتر رویارویی کرده بتواند. او متعهد به پیشبرد وظیفه خود تحت هرگونه شرایط است و این روحیه اورا قادر ساخته است تا موفقیت های زیادی را نصیب گردد.خانم حسینه صافی در اوایل سال 1991 میلادی منحیث یک کتابدار در کمیته نجات بین المللیاغاذ به کار کرد.تا به سال 2000  میلادی به صورت تدریجی به اساس  بررسی ها و قابلیت کاری برازنده به پست های  معلم مربی معلی و مربی ارشد توسط کمیته نجات بین المللی  ارتقا داده شد.

درسال 2001 میلادی در کالج کنتری گرامر منیحث مدیر انکشاف برنامه ها توظیف گردید. او در سال های 2001 الی 2005 میلادی منحیث مسوول اداری در بخش پروگرامهای خود کفایی زنان در دفتر داکاردرپشاور پاکستان وظیفه اجرا کرد.  درجریان کار با دفتر داکار موصوفه یک پیشنهاد کاری خاص دیگری را منحیث آموزگار ارشد در بخش آگاهی عامه ازجانب سازمان بین المللی مهاجران  در انتخابات ریایت جمهوری در  یافت کرد و مدت سه ماه در این سمت کار کرد. 

خانم حسینه صافی درسال 2005 میلادی به افغانستان برگشت. فعالیت های اجتماعی اش را در داخل کشور نیز انکشاف داد و توانست  یک عضو فعال زنان افغانستان و عضویت شبکه  زنان افغان را کسب کند. او با فعالیت های چشمگیر و پیگیری که به عنوان یک فعال حقوق زن داشته است به چهرۀ شناخته شده و توانمند مبدل شده است.

خانم صافی از سال 2005 الی 2007 میلادی منحیث مدیر ارتقای ظرفیت ها در مرکز تعلیمی زنان افغان به خدمت پرداخت. در اوایل اپریل 2007 او پیشنهاد کاری دیگری را منحیث مسول  برنامه ها در دفتر مرکزی برنامۀ انکشافی سازمان ملل متحد درکابل پذیرفت و تا پایان همین سال در همین سمت وظیفه اجرا کرد. بعداً در رهبری مرکز تعلیمی زنان اففان قرارگرفت و این موقف برای او چالش ها و امکانات جدیدتری را فراهم ساخت.

سفر ها

خانم حسینه صافی طی سال های اخیر در کنفرانس های متعدد ملی، منطقوی و بین المللی نیز اشتراک کرده است. درسال 2006 میلادی به کشور سریلانکا سفر کرد و در نشستی منطقوی که پیرامون وضیعت زنان ا فغان دایر گردیده بود اشتراک کرد. بعد از آن تا کنون او به ممالک مختلف آسیایی , اروپای و امریکایی سفر های رسمی داشته است و در کنفرانسهای تقویت زنان اشتراک کرده است. خانم صافی طی این سفر هایش همواره تلاش کرده است که وضعیت زنان افغان را انعکاس بدهد و جهانیان برای زنان کشورش طالب کمک شده است.خانم حسینه به توانمندی های زنان باور کامل دارد و در راستای اعادۀ جایگاه زنان در عرصه های اجتماعی، سیاسی ،اقتصادی و فرهنگی مبارزه میکند.

خانم صافی برعلاوۀ اینکه در زمینۀ کار و پیکار اجتماعی نستوه است در امور مربوط به خانواده نیز موفق است. او یک مادر مسوول و کار آگاه است که دوست دارد اولاد هایش را با یک دید متفاوت و ایمان راسخ پرورش بدهد.

خانم صافی میگوید که اوقات بیکاری اش را به همرای فامیل ترجیح میدهد.